Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας, και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2012» και «Ο περί της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως δεύτερου μέρους της Ισλανδίας, και ως τρίτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας, για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας, και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαΐου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ ως πρώτου μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας, που έγινε στο Λουξεμβούργο και στο Όσλο στις 16 και 21 Ιουνίου 2011, αντίστοιχα. Η συμφωνία αυτή στοχεύει στην εφαρμογή από πλευράς Ισλανδίας και Νορβηγίας της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών που υπογράφηκε στις 25 και 30 Απριλίου 2007 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, ωσάν να ήταν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποκαθιστώντας παράλληλα τις διμερείς συμφωνίες που είχε υπογράψει η Ισλανδία και η Νορβηγία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σκοπός του δεύτερου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ ως πρώτου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως δεύτερου μέρους της Ισλανδίας και ως τρίτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ ως πρώτου μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας, που έγινε στο Λουξεμβούργο και στο Όσλο στις 16 και 21 Ιουνίου 2011, αντίστοιχα.

Η συμφωνία αυτή στοχεύει στον καθορισμό διαδικαστικών ρυθμίσεων για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο λήψης μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών, που υπογράφηκε στις 25 και 30 Απριλίου 2007 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, καθώς και στον καθορισμό διαδικαστικών ρυθμίσεων για τη συμμετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στην κοινή επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 18 και στις διαδικασίες διαιτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 19 της προαναφερόμενης Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τα νομοσχέδια αυτά διευκολύνονται περαιτέρω οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, φιλελευθεροποιείται περαιτέρω η αγορά στον τομέα των αερομεταφορών και επηρεάζονται θετικά οι καταναλωτές, οι αερομεταφορείς, οι αερολιμένες και οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό με τη μεγιστοποίηση των οφελών που ήδη έχουν.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας, και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως δεύτερου μέρους της Ισλανδίας, και ως τρίτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας, για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας, και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2013», αντίστοιχα.

 

28 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων