Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης
Αριστοτέλης Μισός Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε από κοινού τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Απριλίου και στις 16 Μαΐου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών, έτσι ώστε να διασαφηνιστούν οι προϋποθέσεις απονομής της διαμνημόνευσης ευδόκιμης διοίκησης σε αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 71 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, είναι η τροποποίηση των Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς Κανονισμών με την προσθήκη σε αυτούς διασαφηνιστικής πρόνοιας με βάση την οποία οι εκάστοτε τροποποιήσεις που επέρχονται στους περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς θα ισχύουν και για τα μέλη του στρατού που είναι αποσπασμένα στην Εθνική Φρουρά. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς οι διαμνημονεύσεις για την Εθνική Φρουρά είναι αυτές που καθορίζονται στους περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς, οι οποίοι εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών και με τις αναγκαίες προσαρμογές, στην Εθνική Φρουρά κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζονται στο Στρατό της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους αρμοδίους του Υπουργείου Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς σε σχέση με τους πρώτους κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση των προϋποθέσεων απονομής της διαμνημόνευσης ευδόκιμης διοίκησης σε αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να καταστεί πιο ουσιαστική η απονομή της διαμνημόνευσης αυτής.

Ειδικότερα, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία η διαμνημόνευση ευδόκιμης διοίκησης απονέμεται σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση σε αξιωματικούς βαθμού συνταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, ταγματάρχη και λοχαγού, οι οποίοι συμπληρώνουν το χρόνο διοίκησης που καθορίζεται στους περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς, προκειμένου να δικαιούνται κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, και οι οποίοι προήχθησαν στον επόμενο βαθμό και παρέμειναν σε αυτόν τουλάχιστον για έξι μήνες. Ως αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής η διαμνημόνευση ευδόκιμης διοίκησης απονέμεται σε όλους τους αξιωματικούς που συμπληρώνουν το χρόνο διοίκησης που απαιτείται για να κριθούν και να προαχθούν στον επόμενο βαθμό. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Άμυνας, αφού μελέτησε σχετική εισήγηση του ΓΕΕΦ, έκρινε σκόπιμη την προτεινόμενη τροποποίηση. Συγκεκριμένα, με τη ρύθμιση που προτείνεται η διαμνημόνευση θα είναι τριών τάξεων και θα απονέμεται σε αξιωματικούς που συμπληρώνουν συνολικό χρόνο ευδόκιμης διοίκησης οκτώ ετών για την Α´ Τάξη, έξι ετών για τη Β´ Τάξη και τριών ετών για τη Γ´ Τάξη σε ενεργή μονάδα, ανεξάρτητα αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την κρίση και προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης των πρώτων κανονισμών, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε την ανάγκη διασαφήνισης της έννοιας του όρου “ευδόκιμη διοίκηση” με τη συμπερίληψη σχετικής ερμηνευτικής διάταξης. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με την πιο πάνω εκπρόσωπο υπέβαλε στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών, στο οποίο διαλαμβάνεται ορισμός του όρου ευδόκιμη διοίκηση”.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πρώτων κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και την έγκριση των δεύτερων κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών όλων των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Μαΐου 2013

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων