Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 10 και 17 Απριλίου και στις 15 Μαΐου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων (ΠΑΣΙΠΕΚΑ). Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών, καθώς και το Κίνημα Κυπρίων Κτηματιών Κατεχομένων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των τροποποιητικών κανονισμών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι το συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ να καταρτίζει και υποβάλλει διά του Υπουργού Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση κανονισμούς προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που σύμφωνα με το σχετικό νόμο χρήζει καθορισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΦΙΚΒ, μέσα στα πλαίσια των σημερινών δημοσιονομικών συνθηκών ετοιμάσθηκαν οι κανονισμοί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία, των οποίων η έγκριση κρίνεται ως επείγουσα, διαφορετικά ο ΚΦΙΚΒ κινδυνεύει με κατάρρευση.

Συγκεκριμένα, με τους κανονισμούς προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Τροποποίηση του Κανονισμού 2 αναφορικά με τον ορισμό του όρου δικαιούχο πρόσωπο, έτσι ώστε να περιλαμβάνει πρόσωπα μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας.

2. Τροποποιήσεις στους ορισμούς του Κανονισμού 2 όσον αφορά τους ακόλουθους όρους:

α. “εισόδημα”, για το οποίο καθορίζεται τι είναι το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα, χορήγημα, ωφέλημα που προέρχεται από τη Δημοκρατία ή και από σχέδιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

β. “οικογενειακό εισόδημα, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας,

γ. οικογένεια και μέλος οικογένειας”, όπου καθορίζονται οι σύζυγοι, ο πατέρας και η μητέρα, κατά πόσο αυτοί συζούν με τα τέκνα τους ή αν αυτά ζουν σε διαφορετική στέγη, καθώς και αν ο πατέρας ή και η μητέρα βρίσκονται σε διάσταση ή και αν είναι διαζευγμένοι,

δ. πολύτεκνη οικογένεια, η οποία ορίζεται ως αυτή που έχει τέσσερα παιδιά,

ε. τέκνα”, για τα οποία καθορίζεται ποια είναι άγαμα νόμιμα τέκνα, άγαμοι προγονοί και άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας,

στ. “συνολικό εμβαδό κατοικίας”, το οποίο καθορίζεται ως το εμβαδό της κατοικίας όσον αφορά κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων, αποθηκευτικών χώρων και καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, εκτός κάποιων εξαιρέσεων.

3. Τροποποίηση του Κανονισμού 2 στον ορισμό του όρου νεοδημιουργούμενο ζευγάρι”, έτσι ώστε να δύναται το ζευγάρι να κάνει αίτηση για δανειοδότηση μέσω του υφιστάμενου σχεδίου εντός δεκαοκτώ μηνών αντί εντός τριών ετών που ισχύει σήμερα.

4. Τροποποίηση του Κανονισμού 2 στον ορισμό του όρου σπουδέςγια συμπερίληψη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δε συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους αναγνωρισμένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νοουμένου ότι ο αιτητής κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον, περιλαμβανομένης και της απόκτησης επαγγελματικών τίτλων σπουδών.

5. Τροποποίηση του Κανονισμού 3(2)(γ), έτσι ώστε στην επιδότηση από τον ΚΦΙΚΒ του επιτοκίου των δανείων που συνάπτει ο αιτητής να περιλαμβάνεται και για επαγγελματικούς σκοπούς, πέρα από τους στεγαστικούς σκοπούς που ισχύει σήμερα.

6. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1), έτσι ώστε στην επιδότηση, εγγύηση ή δανειοδότηση από τον ΚΦΙΚΒ του επιτοκίου των δανείων που συνάπτει ο αιτητής να περιλαμβάνεται και δάνειο για επαγγελματικούς σκοπούς, πέρα από τους στεγαστικούς σκοπούς που ισχύει σήμερα.

7. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(α)(ii), έτσι ώστε να παραχωρείται στο δικαιούχο που έχει εγγύηση από τον ΚΦΙΚΒ για εξασφάλιση στέγης σε υφιστάμενη κατοικία και το εμβαδόν της οικιστικής του μονάδας είναι μέχρι 275 τμ. το 100% του δικαιούμενου ποσού, αν έχει εμβαδόν από 276 τμ. και άνω, το 50% του ποσού, ενώ όσον αφορά πολύτεκνες οικογένειες να μην ισχύει το μέτρο αυτό. Στην περίπτωση που αίτηση υποβάλλεται από πρόσφυγα αιτητή που δεν είναι δικαιούχο πρόσωπο, αλλά το δικαιούχο πρόσωπο είναι σύζυγος του αιτητή, τότε εξετάζεται η αίτηση από τον ΚΦΙΚΒ.

8. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(α)(ii), δεύτερη επιφύλαξη, έτσι ώστε να διαγραφεί η φράση «ή ούτε ένας από τους γονείς του είναι πρόσφυγας».

9. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(β)(ν), έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσό δανειοδότησης για αγορά, ανέγερση, επέκταση οικήματος, δημιουργία γηπέδου κ.λπ. από €85.000 σε €100.000.

10. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1) με την προσθήκη νέας παραγράφου (γ), με την οποία καθίσταται δυνατή η παραχώρηση δανείων στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες, τα οποία μπορεί να ανέλθουν:

α. για σπουδές μέχρι €105.000,

β. για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια μέχρι €17.000,

γ. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι €85.000,

δ. για στεγαστικούς σκοπούς μέχρι €130.000,

ε. για επαγγελματικούς σκοπούς μέχρι €70.000 με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ και μέχρι €105.000 με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ.

11. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (γ) και την αντικατάστασή της με νέα υποπαράγραφο (δ), με την οποία αντικαθίσταται η κατά 3,5% επιδότηση του επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια με την επιδότηση κατά 3,5% του επιτοκίου του δανείου που συνάπτει ο δανειστής, έτσι ώστε ο αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο 2,5% για στεγαστικό δάνειο που συνάπτει μέχρι και έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής του. Επιπλέον, προστίθεται επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση που στεγαστικό δάνειο συνάφθηκε από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με επιτόκιο 2,5% ή χαμηλότερο, δεν επιδοτείται.

12. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1) με την προσθήκη νέων υποπαραγράφων (ε), (ζ) και (η), με τις οποίες εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία σε δικαιούχο πρόσωπο με οικογενειακό εισόδημα από €80.000 μέχρι €100.000 γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό, ενώ από €100.001 και άνω γίνεται αποκοπή 25% από το δικαιούμενο ποσό.

13. Τροποποίηση του Κανονισμού 4 με την προσθήκη νέας παραγράφου (6), με την οποία διασφαλίζεται ότι οι οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές έχουν ικανοποιητικά και τεκμηριωμένα εισοδήματα και ότι είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών κατά την ημερομηνία σύναψης του δανείου και κάτω των εβδομήντα ετών κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου, με επιφύλαξη στις περιπτώσεις αιτήσεων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατά τις οποίες επαφίεται στο συμβούλιο να αποφασίσει κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις.

14. Τροποποίηση του Κανονισμού 7 με την προσθήκη νέας παραγράφου (5), έτσι ώστε, σε περίπτωση που ο ΚΦΙΚΒ συνοδεύει την έγκρισή του με όρους, αυτοί να ικανοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος που θέτει (μέχρι και έξι μήνες και, σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι, μέχρι και δεκαοχτώ μήνες).

15. Τροποποίηση του Κανονισμού 10(1) με τη διαγραφή της παραγράφου (1) και την αντικατάστασή της με νέα παράγραφο (1), η οποία αφορά το ύψος παροχής εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί είτε το 80% της αξίας της κατεχόμενης περιουσίας είτε το μέγιστο ποσό του σχεδίου για το οποίο γίνεται η αίτηση (όποιο είναι το μικρότερο), αφού αφαιρεθούν τυχόν προηγούμενα ποσά δανείων που λήφθηκαν μέσω σχεδίων του ΚΦΙΚΒ.

16. Τροποποίηση του Κανονισμού 11(α), έτσι ώστε να καθορίζεται ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2,5% στις περιπτώσεις αιτήσεων για εξασφάλιση στέγης ή επαγγελματικής στέγης και 4,5% στις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ.

17. Τροποποίηση των βασικών κανονισμών με την προσθήκη νέου Κανονισμού 15, οι πρόνοιες του οποίου θα τυγχάνουν εφαρμογής για δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση των παρόντων κανονισμών. Σύμφωνα με τον πιο πάνω κανονισμό, όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες, στα παρεχόμενα σπουδαστικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 15% από το δικαιούμενο ποσό, στα επαγγελματικά δάνεια αποκοπή 25% και στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια αποκοπή 20%, ενώ, όταν κανείς από τους γονείς δεν είναι πρόσφυγας, οι αποκοπές θα είναι ύψους 40%, 50% και 40%, αντίστοιχα. Η αποκοπή θα είναι ύψους 40% στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η ισχύς του σχεδίου δανειοδότησης για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια αναστέλλεται για δύο χρόνια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού μελέτησε διεξοδικά τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών που εισηγείται το Υπουργείο Οικονομικών, κατέληξε στην εισήγηση περαιτέρω τροποποιήσεων σε κάποιες από αυτές. Συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής προτείνουν τα εξής:

1. Τροποποίηση στον ορισμό του όρου εισόδημα, ώστε αυτός να αφορά το καθαρό ετήσιο εισόδημα από τα ακόλουθα: εργασία, περιουσία, σύνταξη, χορήγημα, ωφέλημα που προέρχεται από τη Δημοκρατία ή και από σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Τροποποίηση στον ορισμό του όρου τέκνα, ώστε αυτός να συμπεριλαμβάνει και όσα παιδιά φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Στην τροποποίηση που θα επέλθει στον ορισμό του όρουσυνολικό εμβαδό να προστεθεί στο τέλος επιφύλαξη με την οποία, αν η υψομετρική διαφορά επιβάλλει την κατασκευή υποστέγων, να εξαιρείται από το εμβαδό των καλυμμένων χώρων.

4. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(δ) και 4(1)(ε), έτσι ώστε η επιβάρυνση του επιτοκίου του αιτητή να μειωθεί από 2,5% σε 2%.

5. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(η), ώστε να εισαχθούν εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία σε δικαιούχο πρόσωπο με οικογενειακό εισόδημα από €0 μέχρι €60.000 δε θα γίνεται καμία αποκοπή, από €60.000 μέχρι €100.000 θα γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό, ενώ από €100.001 και άνω θα γίνεται αποκοπή 20% από το δικαιούμενο ποσό.

6. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(6), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές έχουν ικανοποιητικά και τεκμηριωμένα εισοδήματα και ότι θα είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών κατά την ημερομηνία σύναψης δανείου και κάτω των εβδομήντα πέντε ετών κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου.

7. Τροποποίηση του Κανονισμού 10(1) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στην παράγραφο (β) και τη διαμόρφωσή του, έτσι ώστε το ποσό που θα παραχωρείται σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία να μη συνυπολογίζεται για σκοπούς των πιο πάνω υπολογισμών με το μέγιστο ποσό δανείου που παραχωρείται για στεγαστικούς σκοπούς για τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια, καθώς και να προστεθεί νέα παράγραφος (γ), με την οποία δάνειο που θα ληφθεί μέσω του ΚΦΙΚΒ για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να μη συνυπολογίζεται με οποιοδήποτε άλλο δάνειο από τον ΚΦΙΚΒ.

8. Τροποποίηση του Κανονισμού 11(α), έτσι ώστε να καθορίζεται ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2% στις περιπτώσεις αιτήσεων για εξασφάλιση στέγης ή επαγγελματικής στέγης και 3% στις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ.

9. Τροποποίηση του Κανονισμού 15, οι πρόνοιες του οποίου θα εφαρμοσθούν για ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση των παρόντων κανονισμών, ώστε, όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες, στα παρεχόμενα σπουδαστικά δάνεια να γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό, στα επαγγελματικά δάνεια αποκοπή 15% και στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια 10%, όταν κανείς από τους γονείς δεν είναι πρόσφυγας, οι αποκοπές να είναι ύψους 25%, 25% και 25%, αντίστοιχα, και η αποκοπή να είναι ύψους 20% στα παρεχόμενα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό το σχέδιο δανειοδότησης για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια αναστέλλεται για ένα χρόνο.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του όλου θέματος, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να μεταφέρει τις πιο πάνω εισηγήσεις τους στον πολιτικό της προϊστάμενο. Όταν υπάρξει απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών, τα μέλη θα προχωρήσουν ανάλογα.

Σημειώνεται ότι αργότερα ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του, η οποία διαβιβάσθηκε στα μέλη της επιτροπής, ανέφερε πως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεινόμενες περεταίρω τροποποιήσεις αναμένεται να οδηγήσουν στη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που θα ικανοποιηθούν και με δεδομένο ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ δε θα αυξηθεί, δε συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, οι υπό αναφορά κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΚΦΙΚΒ συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Οι εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης δήλωσαν πως δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε περεταίρω, ως εκ τούτου συμφωνούν με την έγκριση των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΠ και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΠΕΚΑ δήλωσαν ότι η θέση του συνδέσμου τους είναι πως ο ΚΦΙΚΒ δεν έχει βοηθήσει τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών, ως εκ τούτου δεν αποδέχονται την έγκριση των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.

21η Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων