Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

 

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Απριλίου και στις 14 Μαΐου 2013.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση του βασικού νόμου με υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προέκυψαν στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης που καθορίζεται βάσει της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών.

Ειδικότερα, εισάγονται πρόνοιες που αφορούν μεταξύ άλλων τη διακίνηση στη Δημοκρατία αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα που προέρχονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένης όμως υπόψη και της ανάγκης προστασίας του καταναλωτή, αλλά και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κατατέθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η ανάγκη τροποποίησης του νόμου προέκυψε μετά από παρατηρήσεις/σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κοινοποιήθηκαν στις κυπριακές αρχές με εμπεριστατωμένη γνώμη, με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1998, η οποία αφορά τη διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών. Μέσω αυτής της διαδικασίας κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη η τελευταία τροποποίηση του νόμου, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 11 Οκτωβρίου 2012, με έναρξη ισχύος από τις 2 Ιανουαρίου 2013.

2. Η προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου έγινε κατόπιν παρότρυνσης της αστυνομίας και αφορά ένα από τα μέτρα που προτείνονται για την καταπολέμηση των αυξανόμενων κρουσμάτων διαρρήξεων και κλοπών μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων αντικειμένων και κοσμημάτων ως επίσης και της κλεπταποδοχής τέτοιων αντικειμένων τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να προστατεύει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον καταναλωτή, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλεπταποδοχής και στη μείωση του κινήτρου διαρρήξεων για τέτοια αντικείμενα. Τέλος, στόχος του ίδιου νομοσχεδίου είναι να βελτιώσει την επιτήρηση της αγοράς σε ό,τι αφορά την εμπορία αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και να ρυθμίσει την εμπορία μεταχειρισμένων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα (αγορά/πώληση/διαφήμιση).

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή της παρατηρεί ότι ο νόμος:

α. δε διασαφηνίζει ότι τα μέτρα που καθορίζονται είναι για σκοπούς προστασίας του καταναλωτή, για την προαγωγή της εντιμότητας των εμπορικών συναλλαγών και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον και

β. δεν επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή την Τουρκία, νοουμένου ότι αυτό το κράτος εφαρμόζει σύστημα ή πρότυπα αντίστοιχα με αυτά που προβλέπονται στην κυπριακή νομοθεσία.

Πρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει ότι ο νόμος θα παραβίαζε τα άρθρα 34 και 36 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εάν θεσπιζόταν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πιο πάνω παρατηρήσεις. Η έκδοση εμπεριστατωμένης γνώμης υποχρεώνει το κράτος μέλος το οποίο συνέταξε τον τεχνικό κανόνα να ακυρώσει την έγκρισή του για έξι μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησής του, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2013, και να κοινοποιήσει στην επιτροπή τη δράση στην οποία προτίθεται να προβεί ως αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης γνώμης.

4. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το θέμα διεξοδικά και ετοίμασε, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, κατάλληλες τροποποιήσεις με σκοπό τη συμμόρφωση του νόμου με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν τη σύνταξη του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε άτυπη διαβούλευση, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων/οργανισμών που θεωρήθηκαν ότι έχουν άμεση σχέση ή επηρεάζονται από το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο, δηλαδή εκπρόσωποι του Αρχηγείου της Αστυνομίας, του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης από Πολύτιμα Μέταλλα και του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου.

5. Σημειώνεται ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Απριλίου 2013, σύμφωνα με την υποχρέωση που προέκυψε από την εμπεριστατωμένη γνώμη, μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, εφόσον δεν αναμενόταν η έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν την 31η Μαρτίου 2013. Θα κοινοποιηθεί επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών 2006/123/ΕΚ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

21η Μαΐου 2013

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων