Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Ευαγόρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε αυθημερόν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο είχε ήδη σταλεί στη Βουλή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2013, πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα, για σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας της. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας. Ο Σύνδεσμος Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών βασικού νόμου έτσι ώστε:

1. Να δημιουργηθεί μετοχικό κεφάλαιο στις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες (ΣΠΕ) και κατ’ επέκταση να μετατραπεί η απεριόριστη ευθύνη των μελών των εν λόγω εταιρειών σε περιορισμένη διά μετοχών, για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής της βάσης.

2. Να παρέχεται η δυνατότητα και στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ), πέραν της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, να εκδίδουν μετοχές τάξης Β΄.

3. Να παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς, υπό προϋποθέσεις, από τις συνεργατικές εταιρείες και των μετοχών τάξης Α΄, πέραν των μετοχών τάξης Β΄.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού αναφέρθηκε στις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αποσκοπεί στην υλοποίηση σχετικού όρου του μνημονίου, ο οποίος προνοεί ότι τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσπαθήσουν να αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια, για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησής τους πριν από οποιαδήποτε ενδεχόμενη κρατική ενίσχυσή τους.

Ο Έφορος Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι από τα συνολικά ενενήντα δύο ΣΠΙ που λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο τα τριάντα είναι ήδη εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και με τον προτεινόμενο νόμο θα μετατραπούν και τα υπόλοιπα εξήντα δύο από απεριορίστου ευθύνης σε περιορισμένης ευθύνης εταιρείες διά μετοχών.

Σύμφωνα με τα πρόσθετα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την προτεινόμενη νομοθεσία επιδιώκεται η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των ΣΠΕ με τη δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου μετατρέπεται η απεριόριστη ευθύνη των μελών των εν λόγω εταιρειών σε περιορισμένη ευθύνη διά μετοχών. Παράλληλα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, με τις τροποποιήσεις που προτείνονται για έκδοση μετοχών τάξης Β΄ από τα ΣΠΙ, πέραν της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, επιχειρείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των εν λόγω ιδρυμάτων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις οι μετοχές τάξης Α΄ των συνεργατικών εταιρειών θα τοποθετούνται στην ίδια βάση με τις μετοχές τάξης Β΄, όσον αφορά τη δυνατότητα εξαγοράς υπό προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τοποθετούμενη επί των προνοιών του νομοσχεδίου ανέφερε ότι το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας απασχόλησαν τα διαλαμβανόμενα στο νέο άρθρο 12Δ του νομοσχεδίου, το οποίο προστίθεται στο βασικό νόμο και το οποίο αφορά στη μετατροπή της απεριόριστης ευθύνης των μελών των υφιστάμενων εγγεγραμμένων εταιρειών σε περιορισμένη. Συγκεκριμένα, ο προβληματισμός αφορούσε τη συνταγματικότητα της διά νόμου τροποποίησης κανονισμών συνεργατικών εταιρειών που είναι ιδιωτικού δικαίου. Τελικά, όπως ανέφερε η ίδια, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έδωσε το πράσινο φως για την κατάθεση στη Βουλή του εν λόγω νομοσχεδίου, αφού το θέμα της επεμβατικότητας του νομοθετικού σώματος στην ιδιωτική βούληση διασφαλίζεται με τα εδάφια (2) και (3) του ίδιου άρθρου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εδάφιο (2) αυτού, η μετατροπή της ευθύνης από απεριόριστη σε περιορισμένη δεν επέρχεται αυτόματα διά νόμου, αλλά τίθεται σε ισχύ τριάντα μέρες μετά τη δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης του Εφόρου Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οπότε και θα λάβουν γνώση άπαντες. Περαιτέρω, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του ίδιου νέου άρθρου που προτείνεται, η πιο πάνω αναφερόμενη γνωστοποίηση περιλαμβάνει αναφορά στο ότι «παρέχεται στους δανειστές των εγγεγραμμένων εταιρειών το δικαίωμα, σε περίπτωση που οι απαιτήσεις τους δεν είναι άμεσα εξοφλητέες, να ζητήσουν, εάν το επιθυμούν, την εξόφληση, πριν την έναρξη της ισχύος της μετατροπής, των καθαρών απαιτήσεών τους χωρίς οποιαδήποτε προς τούτο έξοδα ή χρεώσεις ή περιορισμό του αναλογούντος τόκου ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου όρων που διέπουν τις απαιτήσεις τους, αλλά χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 28 και εν γένει των τυχόν ανταπαιτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων δεσμέυσεων, εκχωρήσεων ή άλλων συμβατικώς αναληφθεισών υποχρεώσεων προς όφελος των εγγεγραμμένων εταιρειών και γενικού δικαιώματος επίσχεσης.».

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση του θέματος.

 

16 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων