Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Κυριάκος Χατζηγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, το οποίο είχε ήδη σταλεί στη Βουλή, σε χθεσινή της συνεδρία, πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα, για σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας της.

Στη χθεσινή συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 28 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου [Νόμος αριθμός 17(I) του 2013], ώστε, όσον αφορά τις εκκρεμούσες διαδικασίες κατά το χρόνο λήψης μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικό ίδρυμα είτε πριν είτε μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, να μην είναι αναγκαία η καταχώριση αίτησης τροποποίησης των αγωγών, καθόσον αφορά τους διαδίκους, αλλά αυτό να γίνεται με απλή καταχώριση ειδοποίησης στο οικείο Πρωτοκολλητείο ή στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το άρθρο 28 του πιο πάνω νόμου προνοεί ότι οποιαδήποτε αγωγή, διαιτησία ή άλλη διαδικασία εκκρεμεί κατά το χρόνο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων από ή εναντίον ή προς όφελος ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση δεν τερματίζεται ούτε διακόπτεται ούτε επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά συνεχίζεται ή εκτελείται από ή εναντίον του αποκτώντος προσώπου ή της ενδιάμεσης τράπεζας ή της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα με την περίπτωση.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή η ίδια εκπρόσωπος, η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στην αποφυγή καταχώρισης μεγάλου όγκου αιτήσεων, καθώς και υψηλού κόστους σε δικηγορικά έξοδα που θα επιβαρύνουν αχρείαστα τα δικαστήρια και τα πιστωτικά ιδρύματα, αντίστοιχα, γι’ αυτό και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισήμανε την ανάγκη όπως το υπό αναφορά νομοσχέδιο κηρυχθεί επείγον και ψηφιστεί αυθημερόν.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τάχθηκε εναντίον της προτεινόμενης ρύθμισης, εκφράζοντας καταρχήν την άποψη ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει με νόμο σε ιδιωτικές συμφωνίες. Περαιτέρω, ο ίδιος ανέφερε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 163 του συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό με σκοπό τη ρύθμιση της ενώπιόν του διαδικασίας, καθώς και της διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, γι’ αυτό και τόνισε ότι μετά την καταχώριση μιας αγωγής στο δικαστήριο οποιαδήποτε τροποποίηση αφορά τα δικόγραφα μπορεί να γίνει μόνο από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο και όχι με νόμο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το ζήτημα αυτό δήλωσε στην επιτροπή ότι, δεδομένου ότι το άρθρο 28 της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εξυγίανση προβλέπει τη συνέχιση της διαδικασίας που εκκρεμεί είτε από το αποκτών πρόσωπο είτε από την ενδιάμεση τράπεζα είτε από την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και δεδομένου ότι η τροποποίηση που προτείνεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι εφαρμοστική των προνοιών του εν λόγω άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση των προνοιών του μπορεί να προταχθεί ως νομικό σημείο κατά τη δικαστική διαδικασία.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πιο πάνω θέσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων