Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας:
Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος
Ρίκκος Μαππουρίδης Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Γεώργιος Γεωργίου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Άριστος Δαμιανού Κώστας Κώστα
Νικόλας Παπαδόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αντώνης Αντωνίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και της ΠΕΟ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το οποίο προβλέπονται πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ).

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνει λεκτικές, διευκρινιστικές, καθώς και πιο αναλυτικές διορθώσεις που αφορούν τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της υποχρέωσης εναρμόνισης του εθνικού δικαίου των κρατών μελών με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2011/90/ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αυτές στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες πιστώσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ, τα οποία υποχρεούνται να κοινοποιούν στους καταναλωτές πριν από και κατά τη σύναψη της σύμβασης της πίστωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών, δεν υπάρχουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε μακροχρόνιο επιπρόσθετο οικονομικό κόστος από την εφαρμογή του.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η προθεσμία που έχει τεθεί για την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2012, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2013. Σημειώνεται όμως ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 6 Δεκεμβρίου 2012 και στο διάστημα αμέσως μετά την κατάθεσή του δεν παρείχετο χρόνος για την προώθησή του λόγω της μελέτης και της ψήφισης από τη Βουλή δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης και στη συνέχεια λόγω της διακοπής των εργασιών της Βουλής για τις εορτές των Χριστουγέννων, καθώς και για τις προεδρικές εκλογές. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε τις δύο επιτροπές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή για την πρόθεσή της να λάβει μέτρα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της μη έγκαιρης υιοθέτησης της εν λόγω Οδηγίας. Περαιτέρω, ο ίδιος επισήμανε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απάντησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι ήδη ενώπιον της Βουλής και προωθείται το συντομότερο δυνατό για ψήφιση.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου τέθηκε από εκπροσώπους κάποιων από τους φορείς που παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών το ζήτημα ότι ο υπό αναφορά νόμος χρήζει τροποποιήσεων σε επιμέρους διατάξεις του, ωστόσο όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

 

13 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων