Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και «Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, που τροποποιεί την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας».

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της ισχύουσας πιο πάνω αναφερόμενης βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε:

1. να καθίσταται δυνατή η χορήγηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε πρόσωπο που απολαύει διεθνούς προστασίας, χορηγουμένης από τις αρχές της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ρυθμίζεται η διαδικασία και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προς επίτευξη αυτής της δυνατότητας,

2. η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας να μπορεί να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση αίτηση αλλοδαπού για οικογενειακή επανένωση με μέλη της οικογένειάς του που είναι εντός της Δημοκρατίας και στην πρόσθετη περίπτωση που αυτός ο αλλοδαπός εξασφάλισε καθεστώς επί μακρός διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές της Δημοκρατίας ή άλλους κράτους μέλους,

3. να επιτρέπεται στην Επιτροπή Ελέγχου Ενσωμάτωσης να απαλλάσσει κατ’ εξαίρεση πρόσωπο που αιτείται καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος από την προϋπόθεση της κατοχής επαρκούς γνώσης της ελληνικής και των βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Κύπρου, αφενός καθιστώντας αυτή τη δυνητική απαλλαγή εφαρμοστέα σε οποιοδήποτε αιτητή και αφετέρου απαλλάσσοντας αυτόν που εξασφάλισε τέτοιο καθεστώς από την υφιστάμενη υποχρέωση να πληρεί την πιο πάνω προϋπόθεση κατά τη μεταγενέστερη ανανέωση της άδειας διαμονής του,

4. να αναθεωρηθούν τα καταβληθέντα τέλη που αφορούν το καθεστώς τού επί μακρόν διαμένοντος και την οικογενειακή επανένωση,

5. να ρυθμιστεί η εφαρμογή των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 19 της υφιστάμενης νομοθεσίας επί των παράνομων αλλοδαπών, οι οποίοι εμπίπτουν στα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ της υφιστάμενης νομοθεσίας, τα οποία μεταφέρουν την Οδηγία 2008/115/ΕΚ, ώστε αυτή η εφαρμογή να συνάδει με την οδηγία αυτή, και

6. να επιτρέπεται η σύλληψη και η, κατά το μέγιστο, εικοσιτετράωρη κράτηση από την αστυνομία προσώπου που δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ώστε να ερευνάται κατά πόσο είναι απαγορευμένος μετανάστης βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι τέτοια σύλληψη και κράτηση πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με το αυξημένης ισχύος άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη στο εν λόγω νομοσχέδιο αναθεώρηση των καθοριζόμενων στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τελών και εισαγωγή νέων εμπίπτει στα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη σύναψη δανειακής σύμβασης και της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012.

Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κρίνοντας ότι το εν λόγω νομοσχέδιο έχρηζε άμεσου χειρισμού, ώστε να προωθηθεί άμεσα για ψήφιση, δεν είχε στη διάθεσή της τον αναγκαίο χρόνο για τη σε βάθος εξέταση των προνοιών του ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό με τις ενδιαφερόμενες ομάδες.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε την άμεση προώθηση μόνο των προνοιών του νομοσχεδίου που αφορούν την αναθεώρηση τελών, ενώ οι υπόλοιπες πρόνοιές του θα μελετηθούν αργότερα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

 

30 Απριλίου 2013

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων