Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Πρόδρομος Προδρόμου
Αβέρωφ Νεοφύτου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Αθηνά Κυριακίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Σοφοκλής Φυττής
Σταύρος Ευαγόρου Φειδίας Σαρίκας
Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής:
Πάμπος Παπαγεωργίου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Νίκος Νικολαΐδης Μαρία Κυριακού
Νίκος Κουτσού Νίκος Νουρής
Γιώργος Περδίκης Πανίκκος Σταυριανός
  Γιώργος Βαρνάβα
  Ρούλα Μαυρονικόλα
  Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος, κύρωση της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περιλαμβανομένων των γενικών και ειδικών όρων αυτής και του Μνημονίου Συναντίληψης για τη Δεσμευτική Ειδική Οικονομική Πολιτική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα οποία έχουν υπογραφεί εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Υπουργό Οικονομικών και από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως κεντρικού τραπεζίτη της κυβέρνησης.

Το συνολικό ποσό χρηματοδοτικής στήριξης και/ή δανειακής διευκόλυνσης, βάσει της υπό αναφορά σύμβασης, ανέρχεται σε €10.000.000.000.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η παραχώρηση δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας προϋποθέτει την ολοκλήρωση μιας σειράς διαδικασιών όχι μόνο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και στο εθνικό επίπεδο του κράτους μέλους που θα λάβει την οικονομική στήριξη και των υπόλοιπων κρατών μελών.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η υλοποίηση της παραχώρησης δανείου στην Κυπριακή Δημοκρατία προϋποθέτει την υπογραφή μεταξύ άλλων των πιο κάτω βασικών εγγράφων:

1. Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Financial Assistance Facility Agreement), η οποία είναι η συμφωνία δανείου, περιλαμβανομένων των:

α. Ειδικών Όρων (ESM FAFA Specific Terms), που είναι τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο καθορίζονται οι εξειδικευμένοι όροι που διέπουν την παραχώρηση διευκόλυνσης χρηματοδοτικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

β. Γενικών Όρων (ESM FAFA General Terms), που είναι τυποποιημένο νομικό έγγραφο με τους γενικούς όρους που διέπουν την παραχώρηση διευκόλυνσης χρηματοδοτικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

2. Μνημονίου Συναντίληψης για τη Δεσμευτική Ειδική Οικονομική Πολιτική (Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality), στο οποίο καθορίζονται οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη κυρώσει τόσο τη Συμφωνία Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας μέσω του περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Κυρωτικού) Νόμου [22(ΙΙΙ)/2011] όσο και τη Συμφωνία Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας μέσω του περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Κυρωτικού) Νόμου [14(ΙΙΙ)/2012].

Σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2013, η Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο Συναντίληψης είναι αλληλένδετα έγγραφα, με τα οποία καθίσταται πρόδηλο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας πρόθεση παραγωγής δεσμευτικών ρυθμίσεων, συμφώνησαν από κοινού σε ορισμένους όρους από την ικανοποίηση των οποίων εξαρτάται η χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την ίδια γνωμάτευση, οι δύο αυτές συμφωνίες εμπίπτουν στην κατηγορία της συμφωνίας, συμβάσεως ή διεθνούς συμφωνίας”, όπως προβλέπεται στο άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως εκ τούτου υπόκεινται σε κύρωση με νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει των διατάξεων του εν λόγω άρθρου.

H ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι απαραίτητη, γιατί αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των δημοσιονομικών αναγκών και ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στην κάλυψη των πιεστικών απαιτήσεων ανακεφαλαιοποίησης και στήριξης του τραπεζικού συστήματος της χώρας, δεδομένου του αποκλεισμού της χώρας από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων από τα μέσα του 2011 και της ανάγκης για άμεση χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο Υπουργός Οικονομικών προέβη σε συνοπτική παρουσίαση των λόγων που οδήγησαν στην ανάγκη σύναψης της υπό αναφορά δανειακής σύμβασης, αναφέροντας ως κυριότερους λόγους τον αποκλεισμό της Δημοκρατίας από τις αγορές το Μάιο του 2011 και την απομείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, γνωστού ως PSI, το οποίο επισώρευσε ζημιές ύψους €4,5 δις στις κυπριακές τράπεζες.

Ο ίδιος πιο πάνω αξιωματούχος επισήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ήδη απολέσει μέρος της κυριαρχίας της από το τότε χρονικό σημείο, χωρίς ταυτόχρονα να έχει προσφύγει αμέσως στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης, όπως έπραξαν άλλες χώρες που βρέθηκαν σε παρόμοια δεινή θέση, όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, γεγονός που θα είχε καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις τωρινές εξελίξεις. Η καθυστέρηση αυτή, της οποίας κύρια, μεταξύ άλλων, αιτία ήταν η προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών δανειακών προοπτικών, είχε ως αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία να μην έχει στην παρούσα φάση στη διάθεσή της καθόλου διαπραγματευτικά περιθώρια και εκ των πραγμάτων να έχει βρεθεί ενώπιον δεινών αποφάσεων και ανύπαρκτων επιλογών.

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε επίσης ότι στην παρούσα φάση προέχει η επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της άρσης όλων των γραφειοκρατικών και άλλων εμποδίων, ώστε το κράτος να επωφεληθεί από αυξημένες εισπράξεις φορολογικών εσόδων. Όπως περαιτέρω επισήμανε, το κράτος μέσα από τη δανειακή σύμβαση έχει στη διάθεσή του ποσό ύψους €3,4 δις από το σύνολο των €10 δις, το οποίο αποτελεί το προϊόν της δανειακής σύμβασης για σκοπούς χρηματοδότησης του δημοσίου και της ανάπτυξης. Συνεπακόλουθα, εάν το κράτος δεν καταστεί δυνατό να αυξήσει τα κρατικά έσοδα, τότε, σε κάποιο στάδιο, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα δημοσιονομικά περιοριστικά μέτρα, αφού τα έσοδα δε θα αντιστοιχούν στις κρατικές δαπάνες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στη διαδικασία κύρωσης της υπό αναφορά δανειακής σύμβασης, τόνισε ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης έχουν εθελοντικά εκχωρήσει μέρος της κυριαρχίας τους με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω εκχώρηση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των μηχανισμών που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και συνεπώς είναι υπό αυτό το πρίσμα που αντικρίζεται η υπό συζήτηση συμφωνία.

Συναφώς, ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι η Κύπρος με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την υποχρέωση ένταξής της στην Ευρωζώνη, εν αντιθέσει με την Ελλάδα και άλλες χώρες, οι οποίες εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη με δική τους πρωτοβουλία. Περαιτέρω, ανέφερε ότι δεν υπάρχει προηγούμενο εγκατάλειψης της Ευρωζώνης από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι σε τέτοια περίπτωση είναι ενδεχόμενο η Κύπρος να κληθεί τελικά να εγκαταλείψει πλήρως την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι εν πάση περιπτώσει η Κύπρος αποτελεί διαφορετική περίπτωση από την περίπτωση της Ελλάδας.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επισήμανε ότι στην παρούσα φάση προέχει η αυστηρή προσήλωση στους τεθέντες στο Μνημόνιο Συναντίληψης δημοσιονομικούς στόχους και ειδικότερα στη συγκράτηση της προβλεπόμενης πτώσης του ΑΕΠ, αφού σε αντίθετη περίπτωση η κυπριακή οικονομία θα εισέλθει σε φαύλο κύκλο ύφεσης.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

29 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων