Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2013» και «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αβέρωφ Νεοφύτου Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Βαρνάβα
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νικολαΐδης Ζαχαρίας Κουλίας
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2013. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι να δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης για το έτος 2013 εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, ο αριθμός του οποίου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 1 806 άτομα που απασχολήθηκαν κατά διαστήματα το 2012, στα ακόλουθα υπουργεία/τμήματα/ υπηρεσίες:

1. Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Επαρχιακές διοικήσεις.

3. Τμήμα Δασών.

4. Τμήμα Δημοσίων Έργων.

5. Τμήμα Αρχαιοτήτων.

6. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

7. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

8. Τμήμα Αναδασμού.

9. Τμήμα Γεωργίας.

10. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

11. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων, ύψους €9,6 εκατομ., και η διάθεσή τους για κάλυψη της δαπάνης απασχόλησης του πρόσθετου εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για το έτος 2013.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια, η διαδικασία συζήτησης του Μνημονίου Συναντίληψης έχει ολοκληρωθεί και έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας ως προς την τελική του διαμόρφωση. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του μνημονίου, επιτρέπεται η απασχόληση ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, που απασχολήθηκε το 2012, για κάλυψη εποχικών αναγκών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκρίσεις που παραχωρήθηκαν στα υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες για το έτος 2012, κρίνει αναγκαίο όπως τροποποιηθεί το άρθρο 16(2) του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου, ώστε να είναι δυνατή η απασχόληση του εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και το 2013 κατά τον ίδιο τρόπο που απασχολήθηκε το 2012.

Ειδικότερα, κατά το 2012 παραχωρήθηκαν εγκρίσεις σε διάφορα υπουργεία/ τμήματα/υπηρεσίες για απασχόληση συνολικά 1 806 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών.

Σημειώνεται ότι η απασχόληση των 1 806 ατόμων για κάλυψη εποχικών ωρομισθίων το 2012 αφορούσε κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για συγκεκριμένο αριθμό μηνών, από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, ενώ για το έτος 2013 ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχοληθεί αναμένεται να διαμορφωθεί κατόπιν αξιολόγησης των υπηρεσιακών αναγκών για την περίοδο από 1η Μαΐου 2013 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 16(2) του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου, παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης για το έτος 2013 συνολικά 814 ατόμων ως εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού στα ακόλουθα υπουργεία/τμήματα/ υπηρεσίες:

1. Πυροσβεστική Υπηρεσία (120 εργάτες πυρόσβεσης).

2. Επαρχιακές διοικήσεις (132 ναυαγοσώστες).

3. Τμήμα Δασών (388 δασοπυροσβέστες/πυροφύλακες και 70 πρόσθετα άτομα για εργασίες που αφορούν κυρίως καθαρισμό και συντήρηση της φυτείας στους αυτοκινητόδρομους, συντήρηση δασικών δρόμων).

4. Τμήμα Αρχαιοτήτων (80 άτομα).

5. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (10 άτομα-αποθήκη).

6. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (14 άτομα).

Με το πρώτο νομοσχέδιο τροποποιείται το εδάφιο (2) του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου, ώστε να παρέχεται ευχέρεια απασχόλησης εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού σε συγκεκριμένα υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες για το έτος 2013, ο αριθμός του οποίου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 1 806 άτομα που απασχολήθηκαν κατά διαστήματα το 2012.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ενημερωτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για την πρόσληψη του εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, καταρχήν προσλαμβάνονται οι εποχικοί ωρομίσθιοι αορίστου χρόνου, δηλαδή αυτοί που έχουν συμπληρώσει τριάντα μήνες συνολική υπηρεσία μέχρι σήμερα, ο αριθμός των οποίων, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, ανέρχεται στα 970 άτομα περίπου.

Όταν και εφόσον εξαντληθεί ο σχετικός κατάλογος των ωρομισθίων αορίστου χρόνου και δεδομένου ότι υφίστανται ανάγκες που δεν καλύφθηκαν στα πλαίσια του εγκεκριμένου κατά υπουργείο/τμήμα/υπηρεσία αριθμού, ακολουθείται η προνοούμενη διαδικασία αποστολής από τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία εργασίας υποψηφίων για εποχική απασχόληση.

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση προτίθεται να ακολουθήσει την πρακτική που έχει συμφωνηθεί με την εργατική πλευρά και εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή το εποχικό ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που εργάστηκε κατά τα τελευταία δύο έτη (2011 και 2012) να δικαιούται να είναι υποψήφιο για πρόσληψη σε εποχικές θέσεις στο ίδιο επάγγελμα και στο ίδιο τμήμα που υπηρέτησε κατά το τελευταίο έτος, δηλαδή το 2012.

Η απόφαση για διασφάλιση των θέσεων εργασίας του εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, σε συνάρτηση με τη δέσμευση της κυβέρνησης προς την τρόικα για προώθηση της εναλλαξιμότητας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και της όσο το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησής του, πρέπει να δίδει παράλληλα, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τη δυνατότητα στο ΤΔΔΠ, αφού αξιολογεί εάν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες τόσο σε εποχικό ωρομίσθιο προσωπικό όσο και για κάλυψη κενών μόνιμων ωρομίσθιων θέσεων στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες, κατόπιν συνεννόησης με την εργατική πλευρά, για ικανοποίηση των πιο επειγουσών αναγκών μέσω της πιθανής μετακίνησης του προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο παρόν στάδιο δεν κατέστη δυνατή η διάγνωση των εποχικών αναγκών σε ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό κατά υπηρεσία/τμήμα και υπουργείο, γι’ αυτό και οι συνολικές αναγκαίες πρόσθετες πιστώσεις για την απασχόληση μέχρι 1 806 ατόμων ως εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού θα περιληφθούν κάτω από συγκεντρωτικό κονδύλι για κατανομή τους σε συγκεκριμένα κεφάλαια και άρθρα, σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και κατόπιν αξιολόγησης των υπηρεσιακών αναγκών για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2013 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Σημειώνεται ότι η συνολική δαπάνη της απασχόλησης του πρόσθετου εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού κατά το 2012 υπολογίστηκε στα €9,6 εκατομ.

Συναφώς, κατατέθηκε παράλληλα το δεύτερο νομοσχέδιο, ώστε να υλοποιηθεί η δέσμευση ότι τα απαιτούμενα κονδύλια, ύψους €9,6 εκατομ., στον κρατικό προϋπολογισμό θα διατεθούν για κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την επαναπρόσληψη του πιο πάνω ωρομίσθιου προσωπικού.

Ο εκπρόσωπος του ΤΔΔΠ ενημέρωσε την επιτροπή ότι, με βάση τον υφιστάμενο κρατικό προϋπολογισμό, εγκρίθηκαν 814 θέσεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού στα πιο πάνω αναφερόμενα υπουργεία/τμήματα/ υπηρεσίες.

Συνεπώς, μέχρι το όριο των 1 806 θέσεων, οι οποίες ήταν εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό του 2012, υπολείπονται 992 θέσεις, για τις οποίες ζητείται ουσιαστικά η έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσω της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης βουλευτές μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση για τα ειδικότερα καθήκοντα που θα ασκούν οι πρόσθετοι 992 υπάλληλοι, καθώς και κατάθεση αναλυτικού καταλόγου στον οποίο να διευκρινίζεται η κατανομή των υπαλλήλων αυτών στα διάφορα υπουργεία/τμήματα/ υπηρεσίες.

Περαιτέρω, δήλωσαν ότι πολλά έργα που ήταν προγραμματισμένα για το έτος 2013 λόγω της υφιστάμενης κατάστασης έχουν ανασταλεί, ενώ παράλληλα υπάρχει ανάγκη για αυστηρότερη οικονομική περισυλλογή.

Συναφώς, ζήτησαν από τους αρμόδιους εκπροσώπους όπως οι ανάγκες σε προσωπικό επανεξεταστούν, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανότητα εφαρμογής του θεσμού της εναλλαξιμότητας και μεταφοράς υπαλλήλων μεταξύ διάφορων τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, για σκοπούς κάλυψης οποιωνδήποτε έκτακτων αναγκών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

29 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων