Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Σοφοκλής Φυττής
Κυριάκος Χατζηγιάννης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Να εισαχθούν σ’ αυτόν πρόνοιες αναφορικά με την έκδοση δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά χαρακτηριστικά.

2. Να αναθεωρηθούν τα καθοριζόμενα σ’ αυτόν τέλη που καταβάλλονται για την έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως ή θανάτου, δελτίου ταυτότητας, για απόκτηση ή αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας, καθώς και για την υποβολή αίτησης για παροχή πληροφοριών από το Αρχείο Πληθυσμού.

3. Να περιληφθεί σ’ αυτόν πρόνοια για την κατάργηση διακρίσεων και τον καθορισμό κριτηρίων σε σχέση με την απόκτηση και την αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας.

4. Να εισαχθεί σ’ αυτόν πρόνοια για αντιμετώπιση των ευκαιριακών και εικονικών γάμων μεταξύ Κυπρίων πολιτών και αλλοδαπών.

5. Να καταργηθούν τα καθοριζόμενα σ’ αυτόν τέλη που καταβάλλονται για έκδοση διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων.

6. Να περιληφθεί σ’ αυτόν πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής των Φυλακών, σε περίπτωση καταδίκης πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους, ενημερώνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και ο καταδικασθείς πολίτης υποχρεούται να παραδώσει το διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητάς του στο διευθυντή των Φυλακών. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδώσει το διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητάς του, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης προβαίνει σε ακύρωση του διαβατηρίου και του δελτίου ταυτότητας, αν αυτά βρίσκονται σε ισχύ. Προβλέπεται επίσης ότι ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ακυρώνει ισχύον διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας προσώπου που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέραν των δέκα ετών.

7. Να εισαχθούν σ’ αυτόν πρόνοιες, ώστε να καθοριστεί η διαδικασία καταχώρισης θανάτου στο ληξιαρχικό μητρώο και έκδοσης πιστοποιητικού θανάτου.

8. Να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων προνοιών των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που τιτλοφορούνται «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία» και «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 328/2011 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όσον αφορά τις στατιστικές για τις αιτίες θανάτου».

9. Να μετατραπούν από λίρες σε ευρώ οι ποινές που επιβάλλονται με βάση τις πρόνοιές του για τη διάπραξη διάφορων αδικημάτων που καθορίζονται σ’ αυτόν.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη στο εν λόγω νομοσχέδιο αναθεώρηση των καθοριζόμενων στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τελών εμπίπτει στα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη σύναψη δανειακής σύμβασης και της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012.

Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κρίνοντας ότι το εν λόγω νομοσχέδιο έχρηζε άμεσου χειρισμού, ώστε να προωθηθεί άμεσα για ψήφιση, δεν είχε στη διάθεσή της τον αναγκαίο χρόνο για τη σε βάθος εξέταση των προνοιών του ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό με τις επηρεαζόμενες ομάδες πολιτών, που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Σημειώνεται επίσης ότι οι προτεινόμενες στο υπό αναφορά νομοσχέδιο πρόνοιες σε σχέση με την υποχρέωση καταδικασθέντος πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους να παραδώσει το διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητάς του στο διευθυντή των Φυλακών, με την προτεινόμενη σ’ αυτό διαδικασία που θα ακολουθείται, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς πολίτης για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδώσει το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας του σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθώς και με την αντιμετώπιση των ευκαιριακών και εικονικών γάμων μεταξύ Κυπρίων πολιτών και αλλοδαπών, απασχόλησαν ξανά την επιτροπή στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010», αφού περιλαμβάνονταν σ’ αυτό ανάλογες πρόνοιες. Μέρος του εν λόγω νομοσχεδίου ψηφίστηκε σε νόμο το 2010, ενώ του υπολοίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι υπό αναφορά πρόνοιες, ενώ κυκλοφόρησε σχετική έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτησή του αναβλήθηκε και εκκρεμεί η προώθησή του έκτοτε.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής στο παρόν στάδιο μόνο τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου που αφορούν την αναθεώρηση των καθοριζόμενων στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τελών που επιβάλλονται με βάση τις πρόνοιές της ή και τον καθορισμό νέων τελών σ’ αυτήν, έτσι ώστε να παρασχεθεί στην επιτροπή η δυνατότητα ενδελεχέστερης μελέτης των υπόλοιπων προνοιών του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους να της υποδείξουν τις πρόνοιες που αφορούν αποκλειστικά την αναθεώρηση τελών, ώστε να υλοποιήσει την πιο πάνω απόφασή της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο τελικά διαμορφωμένο κείμενο που θα τεθεί στην ολομέλεια για ψήφιση δε θα περιλαμβάνονται, στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής, η επαναφορά της πρόνοιας για κατάργηση των τελών για την έκδοση διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, τα θέματα που αφορούν ταυτότητες με βιομετρικά χαρακτηριστικά, τους εικονικούς γάμους κ.ά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, υποβάλλοντας για συζήτηση ενώπιον της ολομέλειας του σώματος διαμορφωμένο κείμενο που περιορίζεται μόνο στις πρόνοιες για αναθεώρηση των προβλεπόμενων τελών.

 

29 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων