Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μάριος Μαυρίδης
Αδάμος Αδάμου Νίκος Νουρής
Γεώργιος Προκοπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 23 Απριλίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του ίδιου υπουργείου, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Σημειώνεται ότι η συζήτηση στην επιτροπή για τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου άρχισε πριν από την τυπική κατάθεσή του στη Βουλή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμου, έτσι ώστε να καθοριστούν προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια, πέρα από αυτές που προβλέπονται στους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω βασικού νόμου και οι οποίοι ρυθμίζουν ανάμεσα σε άλλα τη λειτουργία των υπό αναφορά νοσηλευτηρίων.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου προβλέπεται ότι παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια θα χορηγούνται μόνο σε πρόσωπα που αφενός είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τουλάχιστο τρία συνολικά έτη και αφετέρου έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο ορίσει όπως ομάδες ή κατηγορίες προσώπων τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με άλλους όρους και προϋποθέσεις ή ο Υπουργός Υγείας απαλλάξει οποιοδήποτε πρόσωπο από το σύνολο ή μέρος των προϋποθέσεων που απαιτούνται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμόδιους, η ταυτόχρονη προώθηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος για ψήφισή του σε νόμο και των σχετικών τροποποιητικών κανονισμών για τους πιο πάνω αναφερόμενους βασικούς κανονισμούς, που κατατέθηκαν πρόσφατα στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία με αίτημα να προωθηθούν αμέσως στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση, κρίνεται αναγκαία, επειδή η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση έχει άμεση σχέση με την εφαρμογή των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω τροποποιητικοί κανονισμοί εμπίπτουν στα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στον τομέα της υγείας με την τρόικα στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη σύναψη δανειακής σύμβασης.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα κρατικά νοσηλευτήρια θα παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε πρόσωπα που πληρούν τα επιπρόσθετα κριτήρια που καθορίζονται στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς. Από την υποχρέωση των αιτητών για υποβολή φορολογικής δήλωσης αναφορικά με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, θα εξαιρούνται τα πρόσωπα που, με βάση την κείμενη νομοθεσία, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής τέτοιας δήλωσης στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. Τέλος, προτείνεται όπως από την εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εξαιρούνται οι εγκλωβισμένοι και τα μέλη των οικογενειών τους, πρόσωπα που λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη, τα εξαρτώμενα πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς, οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος, οι στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους, τα παιδιά που είναι εμπιστευμένα στη φροντίδα και παρακολούθηση του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, οι υπόδικοι και οι κατάδικοι, καθώς και τα άτομα που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών, όπως είναι μεταξύ άλλων οι κρατικοί αξιωματούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας.

Στο στάδιο αυτό η εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με τη συναίνεση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, εισηγήθηκε διόρθωση της πρόνοιας του νομοσχεδίου που προβλέπει την απαίτηση υποβολής φορολογικής δήλωσης αναφορικά με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος για σκοπούς παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια, ώστε η πρόνοια αυτή να συνάδει με τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη συναίνεση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, εισηγήθηκε την περαιτέρω τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε από την εφαρμογή των προτεινόμενων προϋποθέσεων αναφορικά με τη χορήγηση παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να εξαιρούνται και οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας ή επιδόματος ορφάνιας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα υιοθέτησε τις εισηγήσεις που υπέβαλαν στην επιτροπή οι πιο πάνω αναφερόμενοι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων