Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 11 και 18 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων των Τεχνικών Υπηρεσιών), των Τεχνικών Υπηρεσιών των επαρχιακών διοικήσεων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, του ΕΤΕΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, τροποποιούνται οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί όσον αφορά την επίβλεψη των έργων και το ρόλο του επιβλέποντος μηχανικού.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ο επιβλέπων μηχανικός έχει την εξουσία να μην επιτρέπει την ενσωμάτωση σε δομικό έργο προϊόντος δομικών κατασκευών το οποίο δε συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου και των περί Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών.

Επιπρόσθετα, ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί επίσης να ζητήσει τη διεξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου της ποιότητας των εργασιών και των δομικών προϊόντων που ενσωματώνονται στο έργο.

Με βάση το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, σύμφωνα με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2004, τα προϊόντα των δομικών κατασκευών για τα οποία έχουν εκδοθεί εναρμονισμένα πρότυπα και η περίοδος συνύπαρξης με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο αν αυτά συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα (και τις σχετικές απαιτήσεις) και φέρουν τη σήμανση CE. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, ως δομικό προϊόν νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται, για να ενσωματωθεί κατά τρόπο διαρκή σε δομικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανικού. Η σήμανση CE περιλαμβάνει τις τεχνικές πληροφορίες ως δηλωμένες τιμές. Κατ’ αυτό τον τρόπο η σήμανση CE αποτελεί ένα εναρμονισμένο τεχνικό δελτίο που, μαζί με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους αρμοδίους, ώστε να κρίνουν κατά πόσο ένα προϊόν είναι κατάλληλο για συγκεκριμένη προβλεπόμενη χρήση στη χώρα στην οποία διατίθεται προς πώληση, σύμφωνα με τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην κάθε χώρα.

Η προτεινόμενη τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα στον επιβλέποντα μηχανικό, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το δομικό προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τη σήμανση CE που το συνοδεύει ή/και δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου και των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών, να μην επιτρέπει την ενσωμάτωση του προϊόντος στο δομικό έργο. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων μηχανικός διαπιστώσει εκ των υστέρων την ενσωμάτωση προϊόντος που δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των πιο πάνω νομοθεσιών, ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να αποταθεί στο μελετητή του έργου, αν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επιβλέποντα μηχανικό, διαφορετικά ο ίδιος ο επιβλέπων μηχανικός, και να εκδώσει, χωρίς καθυστερήσεις, δεόντως αιτιολογημένη απόφαση για την ανάγκη ή μη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση των συνεπειών της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το δομικό έργο στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πληρεί τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της στον εργοδότη, στην αρμόδια οικοδομική αρχή και στην καθοριζόμενη από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς, που είναι ο Τομέας Δομικών Προϊόντων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα και πάλι με το πιο πάνω επεξηγηματικό σημείωμα, στην περίπτωση έργου της κυβέρνησης της Δημοκρατίας που οι διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των σχετικών κανονισμών δεν εφαρμόζονται, ο επιβλέπων μηχανικός, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως για την επίβλεψη του έργου, αφού λάβει αιτιολογημένη έκθεση από το μελετητή που έχει οριστεί αρμοδίως για εκπόνηση της μελέτης του έργου, διαβιβάζει το θέμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοείται στους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς του 2004, στην προβλεπόμενη από τους εν λόγω κανονισμούς Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, για λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάγκη ή μη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση των συνεπειών της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων κοινοποιείται στην καθοριζόμενη από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς, που, όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι ο Τομέας Δομικών Προϊόντων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν περαιτέρω στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί σκοπό έχουν την καλύτερη διευκρίνιση του ρόλου του επιβλέποντος μηχανικού, σε περίπτωση που ένα δομικό προϊόν δεν πληρεί τους όρους της σήμανσης CE, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/106/ΕΚ και τη σχετική κυπριακή νομοθεσία.

Συμπληρωματικά με τα πιο πάνω, οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Ελέγχου του Τμήματος Δημοσίων Έργων δήλωσαν ότι παρουσιάζεται συχνά πρόβλημα με την εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 61Θ, γι’ αυτό και είναι χρήσιμες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις τόσο για τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά έργα και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκ των υστέρων διαπίστωσης αποκλίσεων από τα πρότυπα για τα δομικά προϊόντα.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αφού με αυτές διευκρινίζονται καλύτερα τα καθήκοντα και οι ευθύνες του επιβλέποντος μηχανικού. Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ πρόσθεσαν επίσης ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αυξάνονται οι ευθύνες του επιβλέποντος μηχανικού και γίνεται καλύτερος έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που απέστειλαν σχετική επιστολή στην επιτροπή αργότερα.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, νοουμένου ότι η εφαρμογή τους δε θα οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να γίνονται πάνω σε σφαιρική βάση και όχι αποσπασματικά. Με την τελευταία εισήγηση του συνδέσμου συμφώνησε και η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρατηρώντας ότι οι βασικοί αυτοί κανονισμοί είναι παλιοί και δύσκολοι, γι’ αυτό θα ήταν χρήσιμο και αναγκαίο αυτοί να αναθεωρηθούν, εκσυγχρονιστούν και κωδικοποιηθούν.

Με τις ρυθμίσεις που προτείνονται συμφώνησαν επίσης οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ).

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν, ως θέση αρχής, με την ανάγκη προώθησής τους, αλλά ταυτόχρονα τόνισαν την ανάγκη ο έλεγχος στις οικοδομές να είναι πιο περιοδικός και πιο αποτελεσματικός.

Η επιτροπή συνέχισε την εξέταση των κανονισμών σε νέα συνεδρία της στις 11 Απριλίου 2013, στα πλαίσια της οποίας το μέλος της κ. Γιώργος Περδίκης κατέθεσε γραπτώς εισηγήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για βελτιώσεις στο κείμενό τους. Ειδικότερα, με βάση το έγγραφο αυτό, απαιτείται η γραπτή ενημέρωση και η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή και διαβούλευση με τον επιβλέποντα μηχανικό για την ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση μη συμμόρφωσης δομικού υλικού προς τα πρότυπα, καθώς και η ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις εξετάστηκαν από την επιτροπή σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2013, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ελέγχου του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών, ώστε να ενημερώνεται γραπτώς ο ιδιοκτήτης πριν από τη λήψη μέτρων σε οικοδομή όπου διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τα πρότυπα, και η αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση δημόσιων έργων, να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, μόλις κοινοποιηθεί σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίησή της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και οι βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στους κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων