Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €4.949.650 και συνολικά έσοδα ύψους €4.728.566.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της επιτροπής για το 2013 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 20,8% σε σχέση με τα εγκριμένα έσοδα του 2012 και θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €3.140.960, ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) ύψους €1.023.000, από εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ύψους €291.437 και από τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ύψους €178.950.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2013 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,5% σε σχέση με τις εγκριμένες δαπάνες του 2012.

Οι συνολικές δαπάνες της επιτροπής αφορούν μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €57.000, καθώς και διαχειριστικά έξοδα ύψους €4.892.650, από τα οποία τα κυριότερα αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αντιμισθία επιτροπής (€251.232).

2. Αποδοχές προσωπικού (€1.980.583).

3. Εισφορές σε διάφορα ταμεία (€700.403).

4. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€414.310).

5. Ναύλα και έξοδα για συνέδρια, αποστολές και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€210.000).

6. Αγορά υπηρεσιών (€413.000).

7. Δικηγορικά έξοδα (€120.000).

8. Συνδρομές και συνεισφορές σε ιδρύματα και οργανισμούς εκτός Κύπρου (€159.470).

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στον κρατικό προϋπολογισμό έχει περιληφθεί πρόνοια για χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύψους 2.530.600, ενώ η ανάγκη χρηματοδότησης της επιτροπής από το κράτος ανέρχεται στα €3.155.179. Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη πρόσθετης κρατικής χορηγίας ύψους 625.179, ποσό το οποίο θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της επιτροπής, καθώς και από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο προϋπολογισμός έχει ελεγχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν ενσωματωθεί σ’ αυτόν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του υπουργείου, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013.

Συναφώς, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία προς τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέφερε ότι η κεφαλαιαγορά έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο, από τις οποίες επηρεάστηκαν αρνητικά τόσο οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όσο και οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ανασφαλείς προβλέψεις για το ύψος των εσόδων που θα έχει η επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων