Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Nουρής
Χρίστος Μέσης Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και εκπρόσωποι των συντεχνιών του προσωπικού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν στις εργασίες της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2013, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €2.044.334 και δαπάνες ύψους €1.812.686.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2013 είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδά του υπερβαίνουν τις δαπάνες του κατά €231.648. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των εσόδων της Αρχής κατά €146.217, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2012, λόγω της αύξησης των εσόδων από τέλη που εισπράττει η Αρχή από την εξέταση αιτήσεων για ανανέωση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και της είσπραξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέρους του ποσού που δαπανήθηκε για τη συνδιοργάνωση σεμιναρίου με θέμα τη νέα τεχνολογία της “έξυπνης τηλεόρασης” ή “Connected TV”. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική μείωση των δαπανών της Αρχής κατά €262.440, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2012, κυρίως λόγω της μείωσης των αποζημιώσεων, των αμοιβών και ωφελημάτων του αντιπροέδρου και των μελών της Αρχής, των δαπανών για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και της διοργάνωσης συνεδρίων και σεμιναρίων στην Κύπρο, καθώς και των λειτουργικών εξόδων της Αρχής. Σημειώνεται ότι μόνο το κεφάλαιο που αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της Αρχής παρουσιάζει αύξηση, λόγω του ότι σε αυτό συμπεριλήφθηκε ξεχωριστό κονδύλι για δύο έκτακτους αορίστου χρόνου υπαλλήλους, οι οποίοι στον προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2012 συμπεριλαμβάνονταν σε άλλα κεφάλαια. Από την εν λόγω αλλαγή δεν προκύπτει οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Αρχής.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και δεδομένου ότι η Αρχή αυτοσυντηρείται οικονομικά, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση όσα περιέχονται στη σχετική εισηγητική έκθεση, συμφωνούν με την προώθηση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού της Αρχής για έγκριση.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επεξήγησε αναλυτικά τις πρόνοιες του προϋπολογισμού στην επιτροπή και δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Αρχή, ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρμόδιο για την αδειοδότηση και την εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, με στόχο τη διαφύλαξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ανεξαρτησίας του θεσμού, αυτοσυντηρείται οικονομικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός της δεν επιβαρύνει τον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό.

2. Ανταποκρινόμενη στις δεσμεύσεις της ενώπιον της επιτροπής Εσωτερικών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2012, η Αρχή έχει καταθέσει έναν πλεονασματικό προϋπολογισμό για το έτος 2013, στηριζόμενη στους ακόλουθους τρείς άξονες:

α. Συστηματικός και αυστηρός έλεγχος όλων των εξόδων.

β. Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της Αρχής, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

γ. Βελτίωση των διαδικασιών, ειδικότερα αυτών που αφορούν τη διερεύνηση, την εξέταση και την εκδίκαση υποθέσεων για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και η συσσώρευση εργασίας.

3. Το αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών αποτυπώνεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδά του υπερβαίνουν τις δαπάνες του κατά €231.648. Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των εσόδων της Αρχής κατά €146.217 και συνολική μείωση των δαπανών της κατά €262.440 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2012.

4. Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2013 δεν οφείλεται στη μείωση των μισθών του προσωπικού της Αρχής, αφού το κόστος της καταβολής του μισθολογίου των υπαλλήλων της Αρχής παραμένει το ίδιο, με τη διαφορά ότι οι αποκοπές από τους μισθούς, όπως αυτές ισχύουν και στο δημόσιο τομέα, κατατίθενται υπό μορφή εισφοράς στα κρατικά ταμεία.

5. Η Αρχή θα συνεχίσει της προσπάθειές της για περαιτέρω περιορισμό των εξόδων της καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης για δραστική μείωση των δαπανών και ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας της Αρχής, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα.

6. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την Αρχή, αφού, πέραν των δυσκολιών και των καθυστερήσεων σε σχέση με την εισροή χρημάτων στα ταμεία της, έχει απολέσει το ποσό των 52.848 από καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα λόγω της πρόσφατης αναδιάρθρωσης της εν λόγω τράπεζας, ενώ αναμένεται η επιπλέον απώλεια χρημάτων από καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησής της.

7. Οι πηγές εσόδων της Αρχής αναμένεται να αυξηθούν με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση, με το οποίο ρυθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το ραδιοτηλεοπτικό περιβάλλον, με άμεσο αποτέλεσμα την ενίσχυση των εσόδων της Αρχής.

8. Στο εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο στο παρόν στάδιο τυγχάνει νομοτεχνικής επεξεργασίας από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έχουν περιληφθεί μεταξύ άλλων τροποποιήσεων και εισηγήσεις για επιβολή τελών σε όλα τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το δικαίωμα συμπερίληψης στα πακέτα τους ξένων τηλεοπτικών οργανισμών και σε ξένους τηλεοπτικούς οργανισμούς που θα έχουν ως έδρα τους την Κύπρο και θα εκπέμπουν μέσω δορυφόρου σε τρίτες χώρες για έκδοση ειδικής άδειας, καθώς και εισηγήσεις για επιβολή διοικητικών τελών από την Αρχή για τη διεκπεραίωση διάφορων εργασιών που προκύπτουν από αιτήματα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή άλλων φορέων.

9. Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός εναρμονιστικών τροποποιήσεων με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους εναρμόνισης της νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση με το κοινοτικό κεκτημένο, γι’ αυτό και επιβάλλεται η επίσπευση των διαδικασιών για ψήφισή του, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνισης της εθνικής μας νομοθεσίας με τη σχετική κοινοτική Οδηγία.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Αρχής, αναφερόμενος στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, επισήμανε στην επιτροπή ότι αυτά προέκυψαν μετά τον τερματισμό των αναλογικών μεταδόσεων και τη μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον, λόγω των υψηλών τελών που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης του παροχέα.

Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του, όπως π.χ. για τα επιβαλλόμενα και εισπραττόμενα πρόστιμα τα τελευταία χρόνια κ.ά.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της αναπληρώτριας προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2013.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων