Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013» και «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.061.387.628 και έσοδα ύψους €1.094.684.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (€1.018.148.000), αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών για ζημιές στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού (€29.361.000), την πώληση νερού από αφαλάτωση (€20.610.000) και τη χρέωση θερμοκηπιακών αερίων (€13.000.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικές δαπάνες της ΑΗΚ κατά το 2013 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€122.705.777), εκ των οποίων ποσό ύψους €2.744.491 αφορά το κόστος προσωπικού της ΑΗΚ που απασχολείται για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ.

2. Δαπάνες λειτουργίας (€835.658.841), εκ των οποίων ποσό ύψους €256.500 αφορά τις δαπάνες λειτουργίας του ΔΣΜΚ, για την κάλυψη κυρίως των ακόλουθων αναγκών:

α. Αγορά καυσίμων (€649.389.000).

β. Αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (€63.410.000).

γ. Συντήρηση εξοπλισμού σταθμών παραγωγής (€17.345.000).

δ. Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής (€5.170.000).

ε. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€8.307.500).

στ. Έξοδα ευημερίας προσωπικού (€7.135.000).

ζ
. Επιδιόρθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού (€29.861.000).

η. Λειτουργία και συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης (€15.188.000).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€71.327.010), εκ των οποίων ποσό ύψους €1.034.000 αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του ΔΣΜΚ.

4. Άλλες δαπάνες (€30.696.000).

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€1.000.000).

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €4.597.441 και έσοδα του ιδίου ύψους, τα οποία προκύπτουν κυρίως από το τέλος που καταβάλλεται προς το ΔΣΜΚ από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (€3.580.649) και από την παραχώρηση πόρων της ΑΗΚ προς το ΔΣΜΚ (€846.692).

Οι δαπάνες του ΔΣΜΚ αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€90.680).

2. Δαπάνες λειτουργίας (€4.463.761) με τις ακόλουθες κυριότερες δαπάνες:

α. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€422.000).

β. Αμοιβές τρίτων (€441.000) που προορίζονται για την κάλυψη διάφορων δαπανών (νομικοί σύμβουλοι,     συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως, ελεγκτικά δικαιώματα, γραμματειακές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες λογιστικού οίκου και συμβασιούχων συμβούλων μηχανικών).

γ. Καταβολή ενοικίων προς την ΑΗΚ για τη χρήση παγίων (€355.000).

δ. Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής (€180.000).

ε. Απασχόληση προσωπικού της ΑΗΚ για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ (€2.744.491).

Σημειώνεται ότι το ποσό ύψους €846.692 που παρουσιάζεται στα έσοδα του ΔΣΜΚ ως παραχώρηση πόρων της ΑΗΚ στο διαχειριστή προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η ΑΗΚ ως ο ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς θέτει στη διάθεση του ΔΣΜΚ τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και κατ’ επέκταση οφείλει να καταβάλει στο ΔΣΜΚ για το 2013 το εν λόγω ποσό για την κάλυψη του ελλείμματος στις λειτουργικές του δαπάνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το έτος 2013, το κονδύλι που αφορά την αγορά καυσίμων προϋπολογίστηκε στη βάση της μέσης τιμής των καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ) που ίσχυε κατά την ημερομηνία ετοιμασίας του προϋπολογισμού.

Σε σχέση με τη στελέχωση της ΑΗΚ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τις 2 405 εγκεκριμένες θέσεις που διαθέτει ο οργανισμός, σαράντα επτά κενές θέσεις δεν προβλέπεται να πληρωθούν κατά το τρέχον έτος και επιπρόσθετα αναμένεται η κένωση εκατό περίπου θέσεων εντός του 2013 λόγω αφυπηρετήσεων.

Ενημερώνοντας την επιτροπή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ δήλωσε ότι για πρώτη φορά οι προϋπολογισμοί της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ έχουν κατατεθεί ως δύο ξεχωριστά νομοσχέδια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τη ρύθμιση του ηλεκτρισμού, και ότι σε αυτούς έχουν ενσωματωθεί όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην οικονομική εξυγίανση και αφορούν μεταξύ άλλων τη μείωση και φορολόγηση επιδομάτων, καθώς και τη μείωση των απολαβών και των συντάξεων του προσωπικού.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι τα έσοδα στον προϋπολογισμό για το 2013 υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση κατά 1% στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 και τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κατά 4%, που αντιστοιχεί σε μείωση εσόδων κατά €40 εκατομ. Συναφώς, ο προϋπολογισμός για το 2013 παρουσιάζει πλεόνασμα €34 εκατομ., το οποίο όπως φαίνεται δε θα είναι επαρκές για να καλύψει την αποπληρωμή δανείων της ΑΗΚ ύψους €46 εκατομ., πρακτική η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2013 αναθεωρήθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου στο τέλος του Μαρτίου του 2013. Ωστόσο αναμένεται ότι τα προϋπολογιζόμενα αποτελέσματα θα επηρεαστούν αρνητικά από:

1. την πρόσφατη μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως παρατηρήθηκε για τους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου, και τη συνεχιζόμενη μείωση που παρουσιάζεται στις επίσημες εκτιμήσεις, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, και

2. την περαιτέρω μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5% στη βασική τιμή που αντιστοιχεί με 3,4% πάνω στο τιμολόγιο των καταναλωτών για δύο μήνες, με απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως επίσης επισήμανε, η Αρχή επιδιώκει την περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων προς αντιμετώπιση των πιο πάνω αναμενόμενων μειώσεων των εσόδων της, όμως αυτές οι εξοικονομήσεις δεν αναμένεται να καλύψουν τις απώλειες εσόδων, με αποτέλεσμα το λογιστικό πλεόνασμα που προβλέπεται στον προϋπολογισμό να μειωθεί σημαντικά, σε βαθμό που τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των εργασιών της ΑΗΚ.

Με βάση τα πιο πάνω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ σημείωσε ότι για σκοπούς απάμβλυνσης του προβλήματος η Αρχή ζήτησε από:

1. το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως προχωρήσει στην υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν στο Προεδρικό για κατάργηση των λιμενικών τελών ύψους €2 εκατομ. και της επιχορήγησης της Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και για εξασφάλιση των χρεών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με παραχώρηση προτεραιότητας στις περιπτώσεις πτώχευσης φυσικών προσώπων και διάλυσης εταιρειών,

2. την κυβέρνηση όπως καταβάλει στην ΑΗΚ ποσό ύψους €24,5 εκατομ. για την κάλυψη της δαπάνης για την ενοικίαση των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια της συζήτησης μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων και ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για επιμέρους ζητήματα που αφορούν την ΑΗΚ, καθώς και επιμέρους κονδύλια του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, ζητήθηκε περαιτέρω ενημέρωση μεταξύ άλλων για τα κονδύλια των υπερωριών, των οδοιπορικών και των μεταφορικών, των επιδομάτων εκτός έδρας, την αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση, τα έξοδα ευημερίας προσωπικού, τις αμοιβές συμβούλων, την αναδιάρθρωση του οργανογράμματος της ΑΗΚ, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και για την απαίτηση της τρόικας για ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ.

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, εξέφρασε την ανησυχία του σε σχέση με την ενδεχόμενη αδυναμία της ΑΗΚ για αποπληρωμή των δανείων της, καθώς και τη βιωσιμότητά της. Συναφώς, επισήμανε ότι η Αρχή χρειάζεται να αναθεωρήσει και να επανεξετάσει αμέσως τον τρόπο λειτουργίας της, ώστε να εξευρεθεί τρόπος επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Σε σχέση με τα πιο πάνω ερωτήματα και επισημάνσεις, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, αφού αναφέρθηκε επιγραμματικά σε ορισμένα από αυτά, δεσμεύτηκε να καταθέσει γραπτό υπόμνημα, με το οποίο να παρέχεται λεπτομερής και πιο αναλυτική ενημέρωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των δύο προϋπολογισμών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων