Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €9.430.713 και έσοδα ύψους €9.457.520, τα οποία προέρχονται κυρίως από την κρατική χορηγία ύψους €9.457.500. Οι δαπάνες του ιδρύματος για το 2013 αναλύονται ως ακολούθως:

   
1. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα 618.703
2. Κοινωνικές παροχές/Παροχές παιδείας 8.800.010
3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 12.000

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις προνοούμενες δαπάνες για υποτροφίες σε σχέση με το έτος 2013, οι οποίες ανέρχονται σε €8.231.795 και αφορούν:

1. τους πρωτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος με πρόνοια €2.252.322,

2. τους δευτεροετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 με πρόνοια €2.092.322,

3. τους τριτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 με πρόνοια €1.904.554,

4. τους τεταρτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 με πρόνοια €1.095.704,

5. τους πεμπτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 με πρόνοια €304.554,

6. τους εξαετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 με πρόνοια €42.554,

7. τις καθυστερημένες οφειλές προηγούμενων ετών με πρόνοια €115.000.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με το έτος 2012 παρατηρείται μείωση στο σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών για το έτος 2013, που οφείλεται στη μείωση των πιστώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, οι οποίες για το 2012 ήταν ύψους €1.544.469 σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €750.000 για το τρέχον έτος, καθώς και στη μείωση των πιστώσεων για τις υποτροφίες, οι οποίες για το 2012 ήταν ύψους €8.431.795, ενώ για το 2013 είναι ύψους €8.050.010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν γραπτώς ενώπιον της επιτροπής, οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί ανά έτος για δαπάνες για φοιτητική μέριμνα έχουν διαμορφωθεί από το 2010, έτος κατά το οποίο το σχέδιο φοιτητικής μέριμνας άρχισε να εφαρμόζεται, ως ακολούθως:

1. Έτος 2010 €4.400.000

2. Έτος 2011 €3.200.000

3. Έτος 2012 €1.544.469

4. Έτος 2013 € 750.000

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή του για την κατά νόμο ψήφιση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το 2013.

 

 

 

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων