Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άγγελος Βότσης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Πρόδρομος Προδρόμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός της Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €2.404.400 και έσοδα ύψους €242.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από αναλύσεις που διενεργούνται από το εργαστήριο γάλακτος. Ο οργανισμός λαμβάνει επίσης κρατική χορηγία ύψους €2.162.400.

Oι κυριότερες δαπάνες του οργανισμού για το 2013 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Δαπάνες προσωπικού: €1.956.770.

2. Λειτουργικές δαπάνες: €424.630.

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες: €23.000.

Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ιδρύθηκε το 1969 με κύριες δραστηριότητες την εμπορία γάλακτος, τη συλλογή και μεταφορά γάλακτος, τις δειγματοληψίες και αναλύσεις γάλακτος και τις ποσοστώσεις γάλακτος στη βάση κανονισμών.

Όπως είναι επίσης γνωστό, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού τροποποιήθηκε με το Ν. 14(Ι)/2004 και το μονοπωλιακό καθεστώς του καταργήθηκε, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίστηκε νέος κύκλος δραστηριοτήτων του που αφορά κυρίως την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δραστηριότητες του οργανισμού που απορρέουν από υποχρεώσεις της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζονται και αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Tην υποχρέωση που αφορά τις ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος βάσει κοινοτικών κανονισμών με στόχο τον έλεγχο της παραγωγής για σκοπούς εξισορρόπησης με τη ζήτηση, αφού η δημιουργία πλεονασμάτων συνεπάγεται την καταβολή εισφοράς (levy), η οποία καταβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται σε όλα τα κράτη μέλη με πιθανότητα κατάργησής της το 2015.

2. Τη διαχείριση του σχεδίου παροχής γάλακτος στα σχολεία, βάσει κοινοτικού κανονισμού, το οποίο αφορά την παροχή επιδοτούμενου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία. Το εν λόγω σχέδιο βασίζεται σε εξ ολοκλήρου κοινοτική δαπάνη, ύψους €250.000-€300.000, την οποία η Κύπρος απορροφά ετησίως. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω δραστηριότητας, ο οργανισμός διεκπεραιώνει:

α. Δύο χιλιάδες οκτακόσιες έως τρεις χιλιάδες αιτήσεις (που κατανέμονται σε τρία τετράμηνα) και αφορούν πεντακόσια τριάντα τέσσερα περίπου σχολεία και κυλικεία για παροχή της σχετικής επιδότησης.

β. Επιτόπιους ελέγχους σε σχολεία, προμηθευτές γαλακτοκομικών προϊόντων, κυλικεία κ.λπ.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει μέχρι στιγμής ημερομηνία λήξης.

Η επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία του εργαστηρίου γάλακτος, το οποίο είναι εξειδικευμένο και διαπιστευμένο για σκοπούς αναλύσεων γάλακτος.

Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για τη λειτουργία της υπηρεσίας επιθεώρησης, η οποία διεξάγει επιτόπιους ελέγχους στις αγελαδοτροφικές μονάδες, στους αγοραστές γάλακτος, στους μεταφορείς, στους απευθείας πωλητές, στους επεξεργαστές, στα εργαστήρια γάλακτος των αγοραστών, για το σχέδιο κεφαλικών επιδοτήσεων αιγοπροβάτων και για το σχέδιο παροχής γάλακτος στα σχολεία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε γραπτή ενημέρωση για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διεξαγωγή μελέτης για το μέλλον του οργανισμού. Συναφώς, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατέθεσε σχετικό σημείωμα, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, με το οποίο ενημερώνει την επιτροπή για το πιο πάνω θέμα.

Στη συνέχεια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι του οργανισμού, καταθέτοντας σχετικό σημείωμα, ζήτησαν τη συνέχιση της λειτουργίας αυτού, αναφέροντας ότι οι λειτουργίες που επιτελεί ο οργανισμός είναι απαραίτητες όχι μόνο μέχρι το έτος 2015, αλλά και μεταγενέστερα. Ανέφεραν επίσης ότι το κόστος λειτουργίας του οργανισμού δικαιολογείται πλήρως, λαμβάνοντας υπόψη το φάσμα των δραστηριοτήτων που επιτελεί ο οργανισμός, τονίζοντας ότι η μείωση του υπηρετούντος προσωπικού πριν από το τέλος του 2015, περιλαμβανομένων των πρόωρων αφυπηρετήσεων ή απολύσεων, δεν κρίνεται σκόπιμη, καθότι θα υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή και σωστή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του οργανισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το έτος 2013.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρώντας ότι ο ρόλος και η αποστολή του οργανισμού έχουν εξαντληθεί, καθότι, όπως είναι γνωστό, υπάρχει σοβαρή πρόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση η υποχρέωση για έλεγχο και τήρηση των ποσοστώσεων γάλακτος που επιβάλλεται στα κράτη μέλη να τερματιστεί το αργότερο μέχρι το 2015, δηλώνουν τα ακόλουθα:

1. Να εξευρεθούν τρόποι, ώστε ο οργανισμός να ολοκληρώσει τον κύκλο του ομαλά.

2. Να μη θυματοποιηθούν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, οι οποίοι είναι δυνατό να απορροφηθούν από άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ή ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών.

3. Να συνεχιστούν, πιθανόν υπό άλλο καθεστώς, οι ίδιοι ενδελεχείς και εξειδικευμένοι έλεγχοι που διεξάγονται από το άρτια εξοπλισμένο και υπερσύγχρονο χημείο του οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα του γάλακτος, με απώτερο σκοπό την προστασία του καταναλωτή.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις δηλώνουν ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να εξευρεθούν τρόποι, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού του οργανισμού.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων