Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και ο διευθυντής του Ταμείου Θήρας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €5.841.030 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την έκδοση αδειών κυνηγιού και κατοχής όπλων (€3.750.000), από χορηγίες του κράτους για κάλυψη συγκεκριμένων έργων (€1.420.000) και από την επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών (€250.010).

Οι συνολικές δαπάνες του Ταμείου Θήρας για το 2013 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού (€3.263.804).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€1.246.882), που προβλέπεται να καλύψουν κυρίως:

α. την αγορά καυσίμων/λιπαντικών (€160.000),

β. την αγορά άγριων ζώων (€250.000),

γ. την αγορά ζωοτροφών (€270.000),

δ. τη βελτίωση βιοτόπων (€235.000).

3. Συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων (€80.000).

4. Προγράμματα για θηράματα και άγρια πτηνά (€365.000).

5. Αγορά οχημάτων (€50.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα, που προέρχονται από διάφορες χορηγίες για κάλυψη συγκεκριμένων έργων, θα χρησιμοποιηθούν για τα ακόλουθα:

1. Την αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων και τη δημιουργία νέων.

2. Τις έρευνες και τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία και διατήρηση των άγριων πτηνών.

3. Άλλες δαπάνες για την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών, όπως η δημιουργία ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), η συντήρηση και διευθέτηση των οικοτόπων που βρίσκονται εντός και εκτός των ΖΕΠ κ.ά.

4. Την πρόληψη και καταπολέμηση της τυμβωρυχίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, θα υπάρξει ανάκτηση εξόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων:

1. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, 2007-2013) (INTEREG) (€105.000).

2. Πρόγραμμα αποκατάστασης ζώνης ειδικής προστασίας της Λίμνης Ορόκληνης μέσω του προγράμματος LIFE+ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (€159.500).

3. Πρόγραμμα “Barcoding and Geolocators” (€3.000).

Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εμφανίζονται, κατ’ αναλογία προς τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις σε σχέση με επιμέρους άρθρα αυτού, καθώς και για άλλα συναφή ζητήματα πολιτικής του ταμείου.

Οι αρμόδιοι του ταμείου, απαντώντας στις υποβληθείσες ερωτήσεις, ενημέρωσαν μεταξύ άλλων την επιτροπή ότι αναμένεται αύξηση της λαθροθηρίας και αντίστοιχα μείωση του αριθμού των αδειών κυνηγιού εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Ανέφεραν επίσης ότι το ταμείο θα είναι αναγκασμένο να περιορίσει τα αναπτυξιακά του προγράμματα, όπως είναι η βελτίωση των βιοτόπων, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μείωσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Σημείωσαν επίσης ότι το ταμείο έχει επενδύσει ποσό ύψους €4,3 εκατομ. σε γραμμάτια του δημοσίου στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με επιτόκιο προς 0,25%.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων