Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €437.959.892 και συνολικά έσοδα ύψους €485.025.000, τα οποία θα προέλθουν από τηλεφωνικές υπηρεσίες (€434.205.000), από τόκους (€14.320.000) και από τόκους ενεργητικού του σχεδίου συντάξεων (€36.500.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΑΤΗΚ αφορούν ειδικότερα τα εξής:

                     1. Αποδοχές προσωπικού (€152.387.335).

                    2. Τρέχουσες δαπάνες (€168.188.000), οι οποίες περιλαμβάνουν:

α. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€11.000.000),

β. έξοδα πωλήσεων (€15.610.000),

γ. φορολογία (€6.400.000),

δ. άλλα έξοδα λειτουργίας (€134.403.000), τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες από τρίτους/συντήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδομής (€17.680.000), εξασφάλιση περιεχομένου για την υπηρεσία “Cytavision” (€22.000.000), αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (€25.800.000), έξοδα διασύνδεσης (€13.000.000), ηλεκτρισμό και νερό (€13.360.000) και αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση (€9.500.000) και

ε. άλλα έξοδα (€525.000).

 

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€78.430.700), για την κάλυψη κυρίως αναγκών σχετικά με:

α. τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (€4.650.000),

β. τις εφαρμογές πληροφορικής (€14.076.000),

γ. το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€12.794.700),

δ. τα διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά συστήματα (€5.220.000),

ε. τις υποδομές πληροφορικής (€9.472.500),

στ. τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€14.712.400) και

ζ. το εθνικό/διεθνές δίκτυο μεταφοράς και πακετομεταγωγής (€4.365.000).

                  4. Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€14.734.400).

                  5. Εξοπλισμό για μεταπώληση (€12.000.000).

                  6. Επενδύσεις (DIGIMED) (€7.000.000).

                  7. Απρόβλεπτες δαπάνες (€2.000.000).

                  8. Πρόστιμα (€3.219.457).

O πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ετοιμασία του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2013 προηγήθηκε των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων στη χώρα που προέκυψαν μετά τις αποφάσεις του Eurogroup και για το λόγο αυτό δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα δεδομένα κατά τον καταρτισμό του. Παρόλαυτά, διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι ο οργανισμός παρακολουθεί τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα περαιτέρω μείωσης των δαπανών, ώστε να διατηρηθεί η κερδοφορία σε ικανοποιητικά επίπεδα, και παράλληλα εξετάζει μέτρα στήριξης των πελατών της ΑΤΗΚ και της κοινωνίας ευρύτερα.

Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2013 είναι μειωμένες κατά €65 εκατομ. περίπου σε σχέση με το 2012, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των προνοιών του προϋπολογισμού που αφορούν τις επενδύσεις για τη χρηματοδότηση της CytaHellas, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις τρέχουσες δαπάνες.

2. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε σχέση με τις περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις, στην υπερωριακή απασχόληση και στα επιδόματα, καθώς και σε σχέση με την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων και τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής για τους νεοεισερχομένους έχουν ενσωματωθεί στον υπό εξέταση προϋπολογισμό.

3. Ο αριθμός των θέσεων στην Αρχή μειώνεται κατά 60 θέσεις με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό και γίνεται πρόβλεψη για μελλοντική κατάργηση επιπλέον 56 θέσεων, όταν αυτές κενωθούν στη βάση της ευδόκιμης αφυπηρέτησης.

4. Η εφαρμογή του σχεδίου πρόωρης/ευδόκιμης αφυπηρέτησης υπαλλήλων της ΑΤΗΚ καθιστά δυνατή τη σταδιακή μείωση του προσωπικού, την έγκαιρη ανανέωσή του με άτομα ικανά να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μειώνει το κόστος κατά υπάλληλο και αυξάνει την απόδοσή της. Για το λόγο αυτό η συνέχιση και ενίσχυση του εν λόγω σχεδίου θεωρείται απαραίτητη.

5. Η CytaHellas κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2012 έχει επιτύχει θετικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων και αναμένεται ότι κατά το έτος 2013 θα εδραιωθεί η λειτουργική κερδοφορία της. Περαιτέρω, η CytaHellas στο παρόν στάδιο δε χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για νέες επενδύσεις, αφού ολοκληρώνονται τα κατασκευαστικά έργα τηλεπικοινωνιακής υποδομής, θα χρειαστεί ωστόσο στήριξη στο κεφάλαιο κίνησης, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες κόστους απόκτησης πελατών.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους περαιτέρω επεξηγήσεις μεταξύ άλλων για τις δραστηριότητες της CytaHellas, το μεγάλο αριθμό διευθυντικών θέσεων που στελεχώνουν την ΑΤΗΚ, την εφαρμογή του σχεδίου ευδόκιμης αφυπηρέτησης των υπαλλήλων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και τις απαιτήσεις της τρόικας για ιδιωτικοποίησή της.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΑΤΗΚ, απαντώντας στα πιο πάνω, δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Αρχή βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας σχεδίου μείωσης του αριθμού των θέσεων που προβλέπονται στο οργανόγραμμά της, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη και μέτρα μείωσης του αριθμού των διευθυντικών θέσεων.

2. Η εφαρμογή του σχεδίου πρόωρης/ευδόκιμης αφυπηρέτησης γίνεται με βάση κανονισμούς που διέπουν το εν λόγω σχέδιο και βοηθά στη συγκράτηση του συνολικού αριθμού του προσωπικού και του μέσου όρου του μισθολογίου.

3. Η δραστηριοποίηση της CytaHellas γίνεται στη βάση του επιχειρηματικού της πλάνου, το οποίο αναθεωρείται ετησίως από ειδικό σύμβουλο του οργανισμού.

4. Η ΑΤΗΚ έχει αναθέσει σε ειδικούς συμβούλους την εκπόνηση μελέτης, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτος ο οργανισμός.

5. Ο οργανισμός χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας, ώστε να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίησή του, αφού πρόκειται για οργανισμό με σημαντική ωφέλεια για την πολιτεία, και εκφράζει την ετοιμότητά του να εξεύρει από ιδίους πόρους τα απαιτούμενα από την τρόικα ποσά προς αποφυγή της ιδιωτικοποίησής του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2013.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων