Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2013 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013. Στην συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2013, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €8.133.890 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους.

Σημειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκε πίνακας με προτεινόμενες μειώσεις ορισμένων κονδυλίων, οι οποίες οφείλονται αφενός στην αναγκαία αναπροσαρμογή λόγω διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας και αφετέρου στη μειωμένη κρατική χορηγία προς τον οργανισμό, συνεπεία των προϋπολογιζόμενων μειωμένων δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. Η ίδια αναπροσαρμογή οφείλεται επίσης στις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς το ΘΟΚ για περαιτέρω οικονομική περισυλλογή και λιτότητα.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΘΟΚ θα προέλθουν κυρίως από χορηγίες και συνεισφορές (€7.240.000), από παραστάσεις και περιοδείες (€741.980), από ενοίκια (€64.000) και από διάφορες εισπράξεις (€87.910).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ για το 2013, όπως αρχικά είχαν προϋπολογιστεί, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Διαχειριστικά έξοδα (€1.178.442).

2. Λειτουργία σκηνών (€4.485.554).

3. Θεατρική ανάπτυξη (€2.289.895).

4. Αποπληρωμή δανείων (€60.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€120.000).

Σημειώνεται ότι λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρήθηκε σε σχέση με την ανάγκη κατάθεσης στη Βουλή αναθεωρημένου προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2013, όπως και της ανάγκης για έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού, ώστε ο ΘΟΚ να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει απρόσκοπτα, αφού η έγκριση δωδεκατημορίων δεν είναι δυνατή μετά το Φεβρουάριο του 2013, η επιτροπή προχώρησε στη σχετική συζήτηση στη βάση του κατατεθέντος ενώπιόν της πίνακα με τις εγκριθείσες από το Υπουργείο Οικονομικών μειώσεις κονδυλίων.

Οι προωθούμενες αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2013 συνίστανται σε μείωση στην κρατική χορηγία από €7.200.000 σε €6.614.00. Περαιτέρω, οι κυριότερες μειώσεις σε σχέση με τον αρχικά κατατεθέντα προϋπολογισμό αφορούν τα ακόλουθα:

1. Προϊστάμενος Διοίκησης και Προσωπικού Μείωση από €17.107 σε €8.554. Κρίθηκε εφικτή, εφόσον ο ΘΟΚ για το πρώτο εξάμηνο δεν προβλέπει την πλήρωση της θέσης.  

 

€8.554

2. Τιμαριθμικό επίδομα Μείωση από €413.387 σε €386.941. Κρίθηκε εφικτή, εφόσον ο ΘΟΚ για το πρώτο εξάμηνο δεν προβλέπει την πλήρωση της θέσης του Προϊστάμενου Διοίκησης και Προσωπικού.  

 

€26.446

3. Ταμίας θεάτρου Μείωση €8.630. Κρίθηκε εφικτή, εφόσον ο ΘΟΚ δεν προβλέπει την πλήρωση της θέσης.  

€8.630

4. Τεχνικός Μείωση από €20.528 σε €13.683. Κρίθηκε εφικτή, εφόσον ο ΘΟΚ δεν προβλέπει την πλήρωση της θέσης.  

€6.845

5. Τιμάριθμος Μείωση από €1.108.259 σε €1.047.734. Εξοικονόμηση από τη μείωση σε βασικούς μισθούς.  

€60.525

6. Παραγωγή και προβολή θεατρικών έργων Μείωση από €721.630 σε €690.610. €31.020
7. Συνεργασίες-θεατρικές ανταλλαγές Μείωση από €80.000 σε €10. €79.990
8. Συνεισφορά στο δήμο Πάφου Μείωση από €6.000 σε €10. €5.990
9. Άλλες επιχορηγήσεις Μείωση από €14.000 σε €8.000. Αφαιρείται η πρόνοια για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.  

€6.000

10. Σεμινάρια, εκθέσεις, έρευνες Μείωση από €33.000 σε €11.000. €22.000
11. Ανέγερση Θεάτρου ΘΟΚ Μείωση από €651.350 σε €321.350. €330.000

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι του ΘΟΚ ενημέρωσαν την επιτροπή για τα διάφορα προγράμματα του οργανισμού, τονίζοντας το γεγονός ότι λόγω των περικοπών ο οργανισμός αντιμετωπίζει πρόβλημα σε σχέση με τη συμμετοχή του στο προσεχές φεστιβάλ Επιδαύρου. Συναφώς, ζήτησαν τη στήριξη της Βουλής στις προσπάθειες συγκέντρωσης οικονομικών πόρων για υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής, αναφέροντας ότι υπολείπεται από την ολική δαπάνη ποσό ύψους €25.000. Επιπροσθέτως, ανέφεραν ότι μέρος των απαιτούμενων δαπανών έχει ήδη καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως ο ΟΠΑΠ και το Φεστιβάλ Αθηνών.

Σημειώνεται συναφώς ότι ο παριστάμενος εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι είναι δυνατό το Υπουργείο Οικονομικών να στηρίξει τον οργανισμό, ώστε να λάβει απρόσκοπτα μέρος στο φεστιβάλ Επιδαύρου, μέσω της εξοικονόμησης άλλων κρατικών κονδυλίων, τα οποία να διατεθούν για το σκοπό αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις κατατεθείσες ενώπιόν της προτεινόμενες περικοπές κονδυλίων, σε σχέση με τον αρχικά κατατεθέντα προϋπολογισμό, αποφάσισε να επιφυλάξει τις θέσεις της για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων