Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Πρόδρομος Προδρόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γιάννος Λαμάρης Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2013. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα υπό αναφορά νομοσχέδια, στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης της Ομάδας του Ευρώ, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2013, προωθείται η υλοποίηση των προνοιών της εν λόγω απόφασης.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η αύξηση του συντελεστή εταιρικού φόρου από 10%, που ισχύει σήμερα, στο 12,5%.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η αύξηση του συντελεστή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας από 15% σε 30%, όσον αφορά ποσό τόκου που λαμβάνεται ή πιστώνεται ή λογίζεται ότι λαμβάνεται ή πιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου, ώστε ο συντελεστής του ειδικού φόρου να αυξηθεί από το 0,11% στο 0,15%.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η αύξηση της φορολόγησης του εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τον ισχύοντα περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο κάθε νομικού προσώπου που είναι ή δεν είναι φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία από 10% σε 12,5%.

Αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, πρόσωπα που είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία καταβάλλουν έκτακτη εισφορά ως εξής:

1. Για μερίσματα που λαμβάνονται ή λογίζεται ότι λαμβάνονται, σύμφωνα και με τις επιφυλάξεις που θέτει το σχετικό άρθρο του νόμου αυτού, σε ποσοστό 20% στο ποσό του μερίσματος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 και σε ποσοστό 17%, όπως θα ίσχυε από 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Για ποσό τόκου που λαμβάνεται ή πιστώνεται σε ποσοστό 15% επί του ποσού των τόκων.

Με το σχετικό νομοσχέδιο προτείνεται όπως η έκτακτη εισφορά σε τόκους αυξηθεί σε ποσοστό 30%, διατηρώντας όμως τις ακόλουθες ισχύουσες ρυθμίσεις:

1. Τις επιφυλάξεις που θέτει το άρθρο 3(2)(α) του νόμου αυτού, αναφορικά με μερίσματα που λαμβάνονται ή λογίζεται ότι λαμβάνονται.

2. Το δικαίωμα επιστροφής της παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο τρία τοις εκατόν (3%) στην περίπτωση ατόμου του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000) ετησίως.

3. Την έκτακτη εισφορά στο μειωμένο ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) για κάθε άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, καθώς και τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται ταμείο προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με το τρίτο νομοσχέδιο σκοπείται η αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου των πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% σε 0,15%.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι τα εν λόγω νομοσχέδια αποτελούν προϋπόθεση η οποία έχει τεθεί εκ μέρους της τρόικας για την υπογραφή της μνημονιακής σύμβασης και συναφώς την εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου μέχρι τα μέσα Μαΐου 2013.

Ως εκ τούτου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε όπως τα εν λόγω νομοσχέδια ψηφιστούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία στην αμέσως επόμενη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισής τους ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», και ο τίτλος του τρίτου νομοσχεδίου θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013».

16 Απριλίου 2013

 

 

                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

2. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

3. Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων