Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 2013 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2013. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και των οργανώσεων νεολαίας.

Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €6.721.405 και έξοδα του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο

Προϋπολογισμός 2013
 
Ενοίκια 18.000,00
Κάρτα νέων 50.000,00
Τέλη και δικαιώματα εγγραφής 36.010,00
Διάφορες άλλες υπερπληρωμές 10,00
Άλλα έσοδα 28.000,00
Τόκοι/έσοδα από καταθέσεις/επενδύσεις 45.000,00
Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση 2.544.365,00
Ανάκτηση εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση 10,00
Διάφορες χορηγίες για συγκεκριμένα έργα 10,00
Κυβερνητική χορηγία στα ειδικά ταμεία 4.000.000,00

Σύνολο εσόδων

6.721.405,00

2. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο

Προϋπολογισμός 2013

 
Δαπάνες προσωπικού 1.278.233,00
Λειτουργικές δαπάνες κεντρικών γραφείων 843.903,00
Μεταβιβάσεις 4.376.235,00
Πάγια 36.000,00
Έργα υποδομής 110.034,00
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 77.000,00

___________

Σύνολο δαπανών 6.721.405,00

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2013, επισημαίνονται τα εξής:

1. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΟΝΕΚ για περιορισμό των διάφορων κονδυλίων εξόδων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο πνεύμα της αυστηρής περισυλλογής και λιτότητας που διακήρυξε η κυβέρνηση.

2. Ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Το ύψος της κρατικής χορηγίας που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2013 είναι €4.000.000 και παρουσιάζει μείωση κατά €500.000 έναντι της κρατικής χορηγίας του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2012. Παρ’ όλο που έχει μειωθεί η κρατική χορηγία για το 2013, η αύξηση που παρουσιάζεται στο συνολικό προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ οφείλεται στην αυξημένη χορηγία που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στους εισπρακτέους τόκους από τις καταθέσεις του οργανισμού.

4. Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2013 έτυχε διεξοδικής επεξεργασίας τόσο σε συσκέψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, που έγιναν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όσο και σε σχετική επικοινωνία μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών.

5. Το Υπουργείο Οικονομικών σε σχετική επιστολή του προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2013, αναφέρει ότι συμφωνεί με τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το έτος 2013, νοουμένου ότι θα ενσωματωθούν σε αυτόν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, με θέμα «Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2013». Επισημαίνεται ότι οι πρόνοιες της εν λόγω εγκυκλίου έχουν ήδη ενσωματωθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου Κύπρου, ο πρόεδρος του ΟΝΕΚ αναφέρθηκε στο έργο του ΟΝΕΚ και έδωσε επεξηγήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τα διάφορα προγράμματά του. Ειδικότερα, τόνισε ότι μέσα στις βασικές προτεραιότητες του οργανισμού είναι το σοβαρό θέμα της απασχόλησης των νέων και της αντιμετώπισης της ανεργίας που μαστίζει σήμερα τη νεολαία μας.

Όλοι οι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, παράλληλα όμως, χωρίς να παραγνωρίζουν την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, σχολίασαν το γεγονός της μείωσης του κονδυλίου που αφορά το έργοΠρωτοβουλίες Νέων, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση στις οργανώσεις για τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις τους.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας, χωρίς να διαφωνεί με την έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2013, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το κονδύλι για την πανευρωπαϊκή διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου με τη νεολαία, την οποία συντονίζουν στην Κύπρο το Συμβούλιο Νεολαίας, ο ΟΝΕΚ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει μηδενιστεί για το 2013.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις πρόνοιές του, υπέβαλε αριθμό ερωτημάτων και ζήτησε επεξηγήσεις σε σχέση με διάφορα κονδύλια που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του ΟΝΕΚ, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Ειδικότερα, η επιτροπή διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι το ύψος του κονδυλίου που αφορά τα ενοίκια και που ανέρχεται στα €196.800 είναι πολύ υψηλό. Συγκεκριμένα, ορισμένα από τα ετήσια ενοίκια που καταβάλλονται από τον ΟΝΕΚ για σκοπούς ενοικίασης κτιρίων είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπως αυτό που αφορά το ετήσιο ενοίκιο των κεντρικών γραφείων του ΟΝΕΚ, το οποίο ανέρχεται στα €119.535. Ως εκ τούτου, ο ΟΝΕΚ, όπως επισήμανε η επιτροπή, θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες και όπου είναι εφικτό να διαπραγματευθεί τη δυνατότητα μείωσης των ενοικίων.

Οι εκπρόσωποι του ΟΝΕΚ δήλωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν ήδη διαπραγματεύσεις και μειώθηκε το ύψος του ενοικίου, αλλά θα καταβληθεί εκ νέου προσπάθεια για περαιτέρω μειώσεις.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, έκρινε σκόπιμο να ζητήσει τη μείωση κατά 10% του συνολικού ποσού που αφορά το κονδύλι των ενοικίων.

Συναφώς, ο ΟΝΕΚ ανταποκρινόμενος στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής και σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία απέστειλε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο του προϋπολογισμού του. Ειδικότερα, το κονδύλι στο άρθρο 03025, που αφορά τα ενοίκια, ύψους €196.800 μειώθηκε και αντικαταστάθηκε με κονδύλι ύψους €177.120.

Παράλληλα, στο άρθρο 02141, που αφορά τα τιμαριθμικά επιδόματα, έγινε διόρθωση, ώστε να απαλειφθεί η αύξηση που εκ παραδρομής παρουσιαζόταν λόγω λανθασμένου λογιστικού χειρισμού.

Επισημαίνεται ότι στο αναθεωρημένο κείμενο του εν λόγω προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα των δαπανών αναπροσαρμόστηκαν ορισμένα ποσά, χωρίς όμως να επηρεαστεί το συνολικό ποσό, το οποίο παραμένει στα €6.721.405.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2013.

 

 

16 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων