Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Σωτήρης Σαμψών Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους υπό συζήτηση κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Απριλίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου [Νόμος αρ. 25(Ι) του 2006], είναι η τροποποίηση των περί Προξενικών Τελών Κανονισμών, έτσι ώστε αφενός να αναθεωρηθούν τα προξενικά τέλη χορήγησης θεωρήσεων και αφετέρου να εκσυγχρονιστεί η γενικότερη πολιτική θεωρήσεων.

Ειδικότερα, οι υπό συζήτηση κανονισμοί προβλέπουν τις ακόλουθες αυξήσεις τελών:

1. Χορήγηση θεώρησης για διέλευση από αερολιμένα: από 6 Λ.Κ. σε €15.

2. Χορήγηση θεώρησης για διέλευση: από 6 Λ.Κ. σε €15.

3. Χορήγηση θεώρησης για παραμονή βραχείας διάρκειας (1-90 μέρες): από 6 Λ.Κ. σε €25.

4. Χορήγηση θεώρησης για πολλαπλές εισόδους διάρκειας ισχύος έως πέντε έτη: από 20 Λ.Κ. σε €60.

5. Χορήγηση θεώρησης για περιορισμένη εδαφική ισχύ: από 10 Λ.Κ. σε €25.

6. Χορήγηση θεώρησης στα σύνορα: από 10 Λ.Κ. σε €25.

7. Χορήγηση ομαδικής θεώρησης: από 20 Λ.Κ. σε €60.

8. Χορήγηση θεώρησης μακράς παραμονής: από 20 Λ.Κ. σε €60.

9. Χορήγηση θεώρησης μακράς παραμονής που ισχύει ταυτόχρονα και ως θεώρηση βραχείας διάρκειας: από 20 Λ.Κ. σε €60.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της εξέτασης επιπρόσθετων μέτρων για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ήταν το αποτέλεσμα εισήγησης του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείο Εξωτερικών για αναθεώρηση ορισμένων τελών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του τελευταίου με αύξησή τους κατά 17%.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τη διαμόρφωση των προτεινόμενων κανονισμών λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

1. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 3/2011, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2011, βάσει της οποίας καθορίστηκε ως ημερομηνία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χώρο Σένγκεν η 1η Ιανουαρίου 2016 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της προετοιμασίας για το σκοπό αυτό η 31η Δεκεμβρίου 2013.

2. Το γεγονός ότι ο Κανονισμός 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων καθορίζει τα τέλη παντός είδους θεώρησης που χορηγείται από τα κράτη μέλη του Χώρου Σένγκεν στα €60.

Κατά τη συζήτηση επί των προτεινόμενων κανονισμών ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο του είχε ήδη ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης των τελών για τους υπηκόους χωρών που επιβάλλεται να έχουν θεώρηση, αφού αυτά δεν έχουν αναθεωρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρούνται πια πολύ χαμηλά, αφού δεν καλύπτουν το διοικητικό κόστος χορήγησης της θεώρησης. Σημείωσε περαιτέρω ότι η διαδικασία αυτή συνεχίζεται δεδομένης της προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία προβλέπεται η 31η Δεκεμβρίου 2013 ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της προετοιμασίας για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χώρο Σένγκεν, με την πρόθεση να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα νέα προτεινόμενα τέλη πριν από το τέλος του έτους. Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι η μεγάλη μάζα του τουριστικού ρεύματος της Κύπρου δε θα επηρεαστεί, γιατί δεν απαιτούνται θεωρήσεις για την είσοδό της στη χώρα, καθώς και ότι αυτοί που θα επωμιστούν το κόστος είναι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, οι οποίοι είναι κυρίως επιχειρηματίες, φοιτητές και εργαζόμενοι και όχι τουρίστες.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις των προτεινόμενων αυξήσεων των τελών θεωρήσεων περιορίζονται προς το παρόν, αφού υπάρχει εξαίρεση για τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, οι οποίοι μπορούν να εισέρχονται στη χώρα ατελώς.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού σημείωσε ότι η αύξηση των τελών σίγουρα δε βοηθά τον τουρισμό σε μακροπρόθεσμα πλαίσια και ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις επηρεάζουν περίπου πενήντα χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ινδία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η προτεινόμενη αύξηση του τέλους χορήγησης θεώρησης για παραμονή βραχείας διάρκειας (1-90 ημερών) ανέρχεται σε ποσοστό 41%, αντί του 17% που προβλέπεται στην εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση της προτεινόμενης αύξησης του τέλους αυτού από €25 σε €20, έτσι ώστε να εφαρμόζεται καλύτερα η εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο τουριστικό ρεύμα, που επηρεάζεται από την αύξηση του τέλους αυτού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την επιτροπή με βάση τα πιο πάνω.

 

 

 

16 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων