Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος από τον πρόεδρό της κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που μεταφέρονται εργασίες από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, να γίνεται δεκτή για σκοπούς φόρου εισοδήματος η μεταφορά των φορολογικών ζημιών του πιστωτικού ιδρύματος οι εργασίες του οποίου μεταφέρονται για μελλοντική χρήση από το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο αποκτά τις εργασίες.

Με την ίδια πρόταση νόμου προβλέπεται ότι για σκοπούς πρακτικής και οικονομικής εφαρμογής της πιο πάνω πρόνοιας πρέπει το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις πιο πάνω φορολογικές ζημιές για περίοδο που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν οι εργασίες και έγινε η μεταφορά των φορολογικών ζημιών.

Σημειώνεται ότι ο υπό ψήφιση νόμος προτείνεται να ισχύσει αναδρομικά από την 25η Μαρτίου 2013.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ανάγκη για προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων υπό τη μορφή της παρούσας πρότασης νόμου προέκυψε από τη διαπίστωση ότι, μετά την ψήφιση πρότασης νόμου σε νόμο για τη ρύθμιση του ιδίου θέματος στις 11 Απριλίου 2013, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας [Νόμος αρ. 19(Ι) του 2013], τεχνικά προβλήματα και άλλες νομοτεχνικές ατέλειες παρεμποδίζουν την ορθή εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κρίνεται σκόπιμο να διορθωθούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος επιφυλάσσοντας τις θέσεις όλων των πλευρών της κατά τη συζήτηση στο στάδιο αυτό.

  

 

18 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων