Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Πρόδρομος Προδρόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γιάννος Λαμάρης Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για την απαγόρευση πλήρωσης οποιωνδήποτε κενών θέσεων και για την παγοποίηση οποιωνδήποτε διαδικασιών πλήρωσης τέτοιων θέσεων έχουν ήδη αρχίσει και συνεχίζονται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου ο εισηγητής της κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι ήδη στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 έχουν περιληφθεί διατάξεις με τις οποίες έχουν παγοποιηθεί οποιεσδήποτε διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής εξαιρουμένων των θέσεων προαγωγής. Ο ίδιος βουλευτής ανέφερε ότι καταθέτοντας την υπό συζήτηση πρόταση νόμου έκρινε αναγκαίο όπως το όλο θέμα της αναστολής πλήρωσης κενών θέσεων ρυθμιστεί με ειδική διαδικασία η οποία να περιλάβει και τις κενές θέσεις προαγωγής. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται κάθε κενή θέση και αποφεύγεται ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση για κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και των έκτακτων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν συνεπεία αυτής.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η απαγόρευση της πλήρωσης κάθε θέσης πρώτου διορισμού, κάθε θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής και κάθε θέσης προαγωγής η οποία προνοείται σε οποιοδήποτε νόμο και η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου είναι κενή ή πρόκειται να κενωθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013.

2. Η αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας πλήρωσης τέτοιας θέσης έχει αρχίσει και συνεχίζεται, ανεξαρτήτως του εάν η διαδικασία έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του υπό ψήφιση νόμου και ανεξαρτήτως του εάν έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή από άλλη αρμόδια αρχή, προκειμένου περί θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

3. Η ποινικοποίηση οποιασδήποτε πράξης κατατείνει στην έναρξη ή συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης και η πρόβλεψη ότι η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αποσκοπεί στην έναρξη ή συνέχιση τέτοιας διαδικασίας επιφέρει ακυρότητα ολόκληρης της διαδικασίας.

4. Η θεσμοθέτηση διαδικασίας εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, βάσει της υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος στον Υπουργό Οικονομικών, ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της.

5. Η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να ενημερώνει επισταμένα την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για το ακριβές στάδιο διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η πλήρωσή της και η σχετική διαδικασία έχει αρχίσει, πριν από την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

6. Η πρόβλεψη για λήξη της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όταν κριθεί ότι οι έκτακτες δημοσιονομικές συνθήκες έχουν παρέλθει.

Στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ζήτησε την εξαίρεση από την προτεινόμενη απαγόρευση της πλήρωσης ανώτερων διευθυντικών θέσεων για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Ο ίδιος αξιωματούχος απάντησε επίσης σε αριθμό ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από μέλη της επιτροπής σε σχέση με συνεχιζόμενες διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων. Τόνισε συναφώς ότι διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και για τις οποίες το διορίζον όργανο έχει προβεί σε προσφορά διορισμού σε υποψήφιο πρόσωπο στην υπό πλήρωση θέση και είτε έχει γίνει από τον υποψήφιο αποδοχή αυτής είτε αναμένεται η αποδοχή αυτής πρέπει να εξαιρεθούν από τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφυλάξει τις τελικές της θέσεις επί αυτής κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει και να ακούσει τις θέσεις όλων των επηρεαζόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε συνεδρία της, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, παρά το γεγονός ότι κρίνει σκόπιμο να υποβάλει στο παρόν στάδιο την παρούσα έκθεση στο σώμα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 73(5) του συντάγματος.

 

16 Απριλίου 2013

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων