Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΚΕ για το 2013, όπως έχει κατατεθεί, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €3.912.448 και συνολικά έσοδα ύψους €3.965.900.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της Αρχής θα προέλθουν κυρίως από δικαιώματα για τη διοργάνωση ειδικών εκθέσεων (€2.078.200), από εκδηλώσεις από τρίτους (€616.500) και από τη διοργάνωση της 38ης Διεθνούς Εκθέσεως Κύπρου (€816.300).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες της Αρχής για το 2013 είναι οι ακόλουθες:

1. Κεφαλαιουχικές δαπάνες: €119.000.

2. Δαπάνες διαχείρισης: €3.773.438.

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό: €20.000.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες διαχείρισης παρουσιάζουν μείωση ύψους €714.027 σε σχέση με το 2012, η οποία οφείλεται στη μη διοργάνωση κατά το 2013 της Έκθεσης Αυτοκινήτου (Motorshow) που διοργανώνεται ανά διετία.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός της ΑΚΕ έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της αύξησης των τρεχουσών και αναπτυξιακών δαπανών.

Συναφώς, έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι από τις 16 Νοεμβρίου 2011 έχει μεταβιβαστεί αρμοδίως στην ΑΚΕ η ακίνητη περιουσία η οποία θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία εκθεσιακού κέντρου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Αρχή θα επιστρέψει στο κράτος την εκμισθωμένη γη και ως αντάλλαγμα μέρος της θα εγγραφεί επ’ ονόματι της Αρχής, ενώ ένα άλλο μέρος θα εκμισθωθεί σε αυτή με το αγοραίο ενοίκιο και το υπόλοιπο θα παραμείνει στο κράτος.

Σημειώνεται ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν έχουν περιληφθεί πρόνοιες για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής. Συναφώς, η ΑΚΕ θα επανέλθει και θα παρουσιάσει ενώπιον της επιτροπής το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, μόλις αυτό οριστικοποιηθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι στον προϋπολογισμό δε γίνεται πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων θέσεων ή για την αναβάθμιση θέσεων, ενώ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΑΚΕ, τίθεται ζήτημα υπεράριθμου προσωπικού.

Ως εκ τούτου, η ΑΚΕ έχει εισηγηθεί προς την εκτελεστική εξουσία όπως εξεταστούν μέτρα μετακίνησης προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του κράτους όπου υπάρχει ανάγκη. Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε παράλληλα ότι η Αρχή έχει προχωρήσει στην ετοιμασία ολοκληρωμένης μελέτης για πρόωρη αφυπηρέτηση προσωπικού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι για το θέμα μετακίνησης του υπεράριθμου προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου υπεβλήθη σχετικό αίτημα από την Αρχή προς το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο όμως εκ πρώτης όψεως κρίνει ότι το θέμα προσκρούει σε αντισυνταγματικότητα. Σημείωσε περαιτέρω ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η μείωση του προσωπικού της Αρχής να επέλθει με την εφαρμογή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.

Στο στάδιο αυτό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επισήμανε τη σοβαρότητα του θέματος και ζήτησε όπως το όλο ζήτημα επανεξεταστεί από τους αρμόδιους φορείς και εξευρεθούν τρόποι επίλυσής του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2013, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Tο μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

9 Απριλίου 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

2. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

3. Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων