Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 55.101.711 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΚΟΤ θα προέλθουν κυρίως από την κρατική χορηγία (52.696.000), η οποία παρουσιάζεται μειωμένη κατά 6,9 εκατομ. περίπου σε σχέση με το 2012, τα δικαιώματα χορήγησης αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και εξασκήσεως τουριστικών επαγγελμάτων (567.927), την παραχώρηση άδειας χρήσης των τουριστικών περιπτέρων και άλλων υποστατικών του ΚΟΤ, τη λειτουργία της μαρίνας Λάρνακας, καθώς και τη διαχείριση του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (€1.344.640).

Σύμφωνα με τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΤ αφορούν κυρίως:

1. αποδοχές προσωπικού (€13.415.233),

2. αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€2.369.420),

3. έξοδα προβολής και δημοσιότητας (€29.811.923),

4. λοιπές διοικητικές δαπάνες (€2.292.138),

5. έξοδα λειτουργίας της μαρίνας Λάρνακας (423.805),

6. έξοδα οργάνωσης και ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος (€6.265.192).

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, για την περίοδο Ιανουάριου-Νοεμβρίου 2012 τα έσοδα από τον τουρισμό, τα οποία υπολογίστηκαν στα €1.886,1 εκατομ., αυξήθηκαν κατά 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά το 2011, ενώ οι αφίξεις τουριστών κατά το έτος 2012 (2 464 908 περιηγητές) αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με τις αφίξεις του έτους 2012.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο γενικός διευθυντής του ΚΟΤ δήλωσε ότι ο οργανισμός επικεντρώνεται στην προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού στο εξωτερικό, ώστε ο τομέας του τουρισμού να μην επηρεαστεί δυσμενώς από τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup για την Κύπρο, και τόνισε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης του τομέα, ώστε να ενισχυθεί η οικονομία.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ δήλωσε ότι λόγω των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων στην Κύπρο η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό έχει επηρεαστεί αρνητικά, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μείωση στο ρυθμό ζήτησης του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, από την ενημέρωση που λαμβάνει ο οργανισμός από τουριστικούς πράκτορες στο εξωτερικό οι υφιστάμενες κρατήσεις τουριστών στην Κύπρο δεν έχουν επηρεαστεί στο παρόν στάδιο, ενώ προγραμματίζονται νέες επαφές με τουριστικούς πράκτορες, με σκοπό να διατηρηθούν οι υφιστάμενες κρατήσεις και να επιλυθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα των τουριστικών πρακτόρων που προέκυψαν από τις εν λόγω εξελίξεις.

Ο ίδιος αρμόδιος σημείωσε ότι υπό το φως των οικονομικών εξελίξεων στη χώρα δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για τα έτη 2011-2015 και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο όπως αναδιαμορφωθεί στη βάση των υφιστάμενων δεδομένων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΚΟΤ και ζήτησε από τους αρμοδίους περαιτέρω επεξηγήσεις και στοιχεία ειδικότερα όσον αφορά:

1. την παραχώρηση αδειών χρήσης για τα τουριστικά περίπτερα και άλλα υποστατικά του οργανισμού,

2. τον τερματισμό λειτουργίας ορισμένων γραφείων τουρισμού εξωτερικού του ΚΟΤ,

3. την πλήρωση μίας θέσης Διευθυντή Τουρισμού (Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση) παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις για αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και

4. τη μετονομασία μία θέσης Τουριστικού Λειτουργού (Κλίμακα Α8-10-11) σε θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων (Κλίμακα Α9-11-12).

Συναφώς, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του ΚΟΤ δήλωσαν, σε σχέση με τη διαχείριση και την αδειοδότηση χρήσης των τουριστικών περιπτέρων και των υποστατικών του οργανισμού, ότι ο ΚΟΤ ετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό την ομοιόμορφη διαχείριση των υποστατικών του. Περαιτέρω, οι ίδιοι δήλωσαν ότι στο παρόν στάδιο όλες οι συμβάσεις διαχείρισης των εν λόγω υποστατικών έχουν λήξει και ανανεώνονται για μικρή διάρκεια μέχρι να ολοκληρωθεί το μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα διαμορφωθεί στη βάση των απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών.

Όσον αφορά τον τερματισμό λειτουργίας γραφείων τουρισμού του ΚΟΤ στο εξωτερικό, ο γενικός διευθυντής του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας επτά γραφείων εξωτερικού και τη δημιουργία περιφερειακών γραφείων, ώστε, αφενός, να προκύψουν εξοικονομήσεις και,

αφετέρου, να συνεχίσει η προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό κατά το μέγιστο δυνατό. Επιπρόσθετα, για το θέμα αυτό κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής σχετικό σημείωμα στο οποίο παρατίθενται περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού για τον τερματισμό της λειτουργίας των εν λόγω γραφείων. Σε σχέση με την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Τουρισμού, οι εκπρόσωποι του ΚΟΤ δήλωσαν ότι η θέση είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού και για το λόγο αυτό ο οργανισμός αποφάσισε όπως προχωρήσει στην πλήρωσή της. Όπως οι ίδιοι δήλωσαν, η εν λόγω θέση είχε πληρωθεί στο παρελθόν, όμως ο διορισμός ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο. Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ αποφάσισε την επαναπροκήρυξη και πλήρωση της θέσης, αφού έλαβε υπόψη την άποψη των νομικών συμβούλων του οργανισμού.

Υπό το φως της πιο πάνω εξέλιξης, η επιτροπή απέστειλε σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητώντας όπως λάβει γνωμάτευση σχετικά με τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολούθησε ο οργανισμός για την πλήρωση της εν λόγω θέσης, λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης για πλήρη αναστολή πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο οργανισμός σε σχέση με την πλήρωση της θέσης.

Συναφώς, ο ΚΟΤ με επιστολή του, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, ενημέρωσε την επιτροπή σε σχέση με το όλο ιστορικό της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για πλήρωση της πιο πάνω θέσης αποστέλλοντας και τη σχετική αλληλογραφία του οργανισμού με τους νομικούς συμβούλους του, καθώς και με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σε σχέση με τη μετονομασία μίας θέσης Τουριστικού Λειτουργού σε θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι πρόκειται για λειτουργό με νομικά προσόντα που κατέχει θέση Τουριστικού Λειτουργού του οποίου η θέση μετονομάζεται σε Λειτουργό Νομικών Θεμάτων στη βάση της αντίστοιχης κλίμακας και σχεδίου υπηρεσίας που ισχύει στη δημόσια υπηρεσία, με σκοπό την κάλυψη του αυξημένου όγκου νομικών θεμάτων του οργανισμού, εν όψει και της πρόωρης αφυπηρέτησης του υφιστάμενου λειτουργού νομικών θεμάτων. Όπως οι ίδιοι δήλωσαν, κατά τα έτη 2013 και 2014 δε θα υπάρξει οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος από την εν λόγω μετονομασία.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2013, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το αίτημα για αναβάθμιση και μετονομασία μίας θέσης Τουριστικού Λειτουργού σε θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων συζητήθηκε σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 8 Φεβρουαρίου 2013 στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σύμφωνα με την επιστολή, με βάση την απόφαση που λήφθηκε κατά τη σύσκεψη αυτή και δεδομένου του γεγονότος ότι το αίτημα είχε εγκριθεί κατά το 2010 για άλλο λειτουργό του ΚΟΤ, του οποίου η θέση από Τουριστικό Λειτουργό (Κλίμακα Α8-Α10+Α11) αναβαθμίστηκε και μετονομάστηκε σε θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων (Κλίμακα Α9-Α11+Α12) και ο οποίος αφυπηρέτησε πρόωρα από τον οργανισμό, εγκρίθηκε το παρόν αίτημα για αναβάθμιση και μετονομασία από Τουριστικό Λειτουργό σε Λειτουργό Νομικών Θεμάτων για κάλυψη της κενωθείσας θέσης δεδομένης της ιδιότητας του ιδίου ως νομικού.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του υπό συζήτηση θέματος μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν τη διαγραφή από τον υπό εξέταση προϋπολογισμό δύο κενών θέσεων Λειτουργών Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και την κατάργηση του επιδόματος υποδημάτων που παραχωρείται υπό προϋποθέσεις στο προσωπικό του ΚΟΤ.

Συναφώς, υιοθετώντας τις πιο πάνω εισηγήσεις μελών της επιτροπής, με τις οποίες συμφώνησαν και οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του ΚΟΤ, κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο κείμενο προϋπολογισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Απριλίου 2013

  

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων