Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €27.382.853 και έσοδα ύψους €22.345.479. Η διαφορά αναμένεται να καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών.

Όπως είναι γνωστό, η αποστολή του ΚΟΔΑΠ, ο οποίος συστάθηκε με βάση τον υπ’ αριθμόν 149(Ι) του 2003 νόμο για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, είναι η διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών προϊόντων, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να μπορεί να αποδεσμεύει τις αναγκαίες ποσότητες αποθεμάτων.

Όπως είναι επίσης γνωστό, οι ποσότητες πετρελαϊκών αποθεμάτων που ο ΚΟΔΑΠ υποχρεούται να τηρεί πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς για ενενήντα ημέρες.

Οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2013 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού και δικαιώματα παράστασης διοικητικού συμβουλίου €198.030
2. Άλλες δαπάνες €203.600
3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτός αποθεμάτων €3.023
4. Δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων €26.808.100
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες €170.000
6. Δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών €100

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΚΟΔΑΠ ύψους €22.345.479 προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του (€21.745.479) και από τόκους εισπρακτέους (€600.000). Περαιτέρω, οι λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες του ΚΟΔΑΠ και η εξυπηρέτηση των δανείων (τόκοι και αποπληρωμές) που γίνονται για την απόκτηση αποθεμάτων χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών του.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι του ΚΟΔΑΠ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2013 παρουσιάζονται μειωμένες κατά €1.160.270 και ότι η πρόβλεψη αναφορικά με τα έσοδα από τόκους παρουσιάζεται επίσης μειωμένη λόγω μείωσης των επιτοκίων.

Οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν επίσης ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού ανέρχονται γύρω στα €23 εκατομ., τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τρία συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, ενώ ποσό ύψους €2 εκατομ. είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα Κύπρου.

Όσον αφορά τη δημιουργία αποθεμάτων πετρελαιοειδών, για το 2013 ο οργανισμός προτίθεται να προβεί σε αγορά τριών χιλιάδων ΜΤ βενζίνης στα πλαίσια της πολιτικής για αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων του (€3 εκατομ.) βάσει της προκήρυξης δημόσιων προσφορών και με κάλυψη της δαπάνης για την αγορά των πρόσθετων αποθεμάτων από ίδιους πόρους.

Στον ίδιο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €4.400.000 για την αποπληρωμή δανείων που συνήψε ο οργανισμός για τη χρηματοδότηση της αγοράς αποθεμάτων. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα αρχικά ποσά των δανείων που συνήφθησαν στις 17 Ιουνίου 2008 από την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα ανέρχονται στα €60 εκατομ., ενώ το αρχικό ποσό του δανείου που συνήφθη στις 24 Μαρτίου 2008 από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανέρχεται στα €43.415.000. Τα ετήσια επιτόκια είναι 5,35% για το δάνειο της Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής Τράπεζας, ενώ για το δάνειο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας είναι εξαμηνιαίου Euribor συν περιθώριο 2%.

Τα υπόλοιπα των δανείων κατά την 31η Σεπτεμβρίου 2012 είχαν ως ακολούθως:

Τράπεζα Κύπρου €22.200.364
Λαϊκή Τράπεζα €22.259.395
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα €35.361.553
Σύνολο €79.821.312

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων, αυτή γίνεται στις εγκαταστάσεις της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών, στις εγκαταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού και στο εξωτερικό. Τα συνολικά δικαιώματα για αποθήκευση, ενοικίαση και ασφάλιση αποθεμάτων για το έτος 2013 προϋπολογίζονται σε €15.108.100 και αναλύονται ως ακολούθως:

Αποθήκευση στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ €3.100.000
Εκχώρηση υποχρέωσης στην ΑΗΚ €4.000.000
Αποθήκευση στο εξωτερικό

- Ελληνικά Πετρέλαια €2.686.000

- Μότορ Όιλ (Ελλάς) €4.114.000

€6.800.000
Ενοικίαση Αποθεμάτων

- Total Netherland €665.600

- SHELL Nederland €134.400

€800.000
Ασφάλιση

- €2,076845 ανά ΜΤ ιδιόκτητων αποθεμάτων

€408.100

Σημειώνεται ότι στον ίδιο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €100 για τη δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών, σε περίπτωση που θα ληφθεί σχετική απόφαση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2013.

 

9 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων