Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2013

Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €1.426.400 και έσοδα του ίδιου ύψους, που προέρχονται αποκλειστικά από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €748.348, στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου ύψους €8.000 και αποδοχές προσωπικού ύψους €571.448 (ποσό ύψους €286.409 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους €285.039 για το προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου), καθώς και διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €668.052 (ποσό ύψους €596.000 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό ύψους €72.052 για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου), το κυριότερο κονδύλι των οποίων αφορά την οικονομική επιχορήγηση από το Συμβούλιο Προληπτικών και Θεραπευτικών Προγραμμάτων και ανέρχεται στα €515.000. Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται σε €10.000.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι πρόνοιες στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό για αποδοχές προσωπικού αφορούν μία θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, καθώς και μία θέση Προϊσταμένου, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου. Η δαπάνη για μία θέση Λογιστικού Λειτουργού και μία θέση ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα επιβαρύνει κατά το ίδιο ποσοστό το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κρατική χορηγία που προβλέπεται στον υπό αναφορά προϋπολογισμό είναι μεγαλύτερη κατά €275.200 από τη σχετική πρόνοια που είχε εγκριθεί και περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή και ανέρχεται στα €1.151.200. Η διαφορά αυτή θα καλυφθεί με τη διάθεση εξοικονομήσεων που ενδεχομένως να προκύψουν σε κονδύλια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2013 ή σε άλλα κονδύλια, λόγω της μη πλήρους υλοποίησης του προϋπολογισμού του συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του συμβουλίου, καθώς και για την νέα Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, η οποία διαδέχεται  την Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2009-2012, με σκοπό να διαμορφώσει το  πλαίσιο, να θέσει τις κατευθύνσεις πολιτικής και να συντονίσει την υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο των προσπαθειών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτησης από παράνομες ουσίες, τη διαχείριση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ και τη διαχείριση της εξάρτησης από νόμιμες ουσίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, αλλά και του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτού του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

  

 

 

 

8 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων