Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νικόλας Παπαδόπουλος
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, ωστόσο διεμήνυσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να προστεθούν σ’ αυτό πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες, σε περιπτώσεις προσωρινής απουσίας μελών κακουργιοδικείου και ανάλογα με τον αριθμό των μελών που απουσιάζουν, να παρέχεται η δυνατότητα στο εκδικάζον υπό διμελή ή μονομελή σύνθεση κακουργιοδικείο ή σε άλλο κακουργιοδικείο που ορίζει το Ανώτατο Δικαστήριο να επιληφθεί της υπόθεσης, αποκλειστικά και μόνο για να την αναβάλει και, βάσει της αναβολής, να απολύσει τον κατηγορούμενο υπό όρους ή να διατάξει συνέχιση της κράτησής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που διαπιστώθηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, στην πολιτική αίτηση με αριθμό 134/2012, όσον αφορά τη συγκρότηση κακουργιοδικείου στην περίπτωση προσωρινής απουσίας ενός εκ των μελών του κατά την ημέρα που είναι ορισμένη υπόθεση ενώπιόν του.

Συγκεκριμένα, στην πιο πάνω πολιτική αίτηση το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα certiorari με το οποίο ακυρώθηκε η διαταγή παραμονής των κατηγορουμένων σε κράτηση, που είχε εκδοθεί από το κακουργιοδικείο, όταν με διμελή σύνθεση λόγω προσωρινής απουσίας ενός των δικαστών ανέβαλε για την επόμενη ημέρα την υπόθεση που ήταν ορισμένη ενώπιόν του. Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρει ότι η συγκρότηση του κακουργιοδικείου καθορίζεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο κατά τρόπο επιτακτικό και σαφή, που δε θέτει κανένα θέμα ερμηνείας, και είναι τριμελής. Ελλείψει νομοθετικών διατάξεων που να ρυθμίζουν την περίπτωση της προσωρινής απουσίας δικαστή μέλους του κακουργιοδικείου κατά τη δικάσιμο υπόθεσης ενώπιόν του, ούτε κατ’ οικονομίαν ούτε με το σκεπτικό της απαρτίας ούτε με επίκληση των σύμφυτων εξουσιών του δικαστηρίου μπορούσε να διασωθεί η επίδικη ενδιάμεση απόφαση του κακουργιοδικείου, που εκδόθηκε με διμελή σύνθεση.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, υιοθετώντας τα πιο πάνω, δήλωσε στην επιτροπή ότι, πριν από την κατάθεση στη Βουλή του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας απέστειλε προσχέδιό του στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας τις απόψεις του. Ανταποκρινόμενο το Ανώτατο Δικαστήριο, με επιστολή του Προέδρου του προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2012, εξέφρασε επιφυλάξεις επί ορισμένων σημείων, οι οποίες συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα:

1. Στην απουσία του προέδρου και ενός μέλους του κακουργιοδικείου, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο όπως το ένα μέλος διατάξει την απόλυση του κατηγορουμένου εν μέσω δίκης, ενδεχόμενο που δε θα ήταν επιθυμητό ή πρέπον.

2. Το ενδεχόμενο απουσίας όλων των μελών του κακουργιοδικείου εξυπακούεται αιφνίδια αιτία, οπότε και προκύπτουν ερωτήματα αναφορικά με το πότε θα συγκληθεί η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για να ορίσει άλλο κακουργιοδικείο, που κατά κανόνα θα συνεδριάζει σε άλλη επαρχία και θα σπεύσει εν μέσω εργασίας να επιληφθεί του προβλήματος που προέκυψε.

Για τους πιο πάνω λόγους η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως το Ανώτατο Δικαστήριο κληθεί να εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της, ώστε να εκθέσει και ενώπιόν της τις απόψεις του. Ωστόσο, εκπρόσωπός του διεμήνυσε στην επιτροπή ότι δεν καθίστατο δυνατή η παρουσία στη συνεδρία της επιτροπής και ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

16 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων