Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2013 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος και άλλοι εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.915.574 και έσοδα ύψους €2.515.798, τα οποία προέρχονται κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για την παραχώρηση διάφορων αδειών, όπως είναι η άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και η άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού, καθώς και από τόκους εισπρακτέους από καταθέσεις της Αρχής σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σημειώνεται ότι τα έσοδα της ΡΑΕΚ είναι αυξημένα κατά €70.403 σε σύγκριση με το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής αναλύονται ως εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού ύψους €886.884.

2. Δαπάνες λειτουργίας ύψους €210.118.

3. Άλλες δαπάνες ύψους €647.572.

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €151.000.

5. Απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €20.000.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό υπόμνημα, ανέλυσε ενώπιον της επιτροπής τη δράση της Αρχής κατά το 2012, καθώς και τις κατευθύνσεις του προγραμματισμού για το έτος 2013.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα πιο κάτω:

1. Στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε μετά την έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης. Σημειώνεται ότι η έκτακτη προσαύξηση (5,75%), που επιβλήθηκε λόγω της κρίσης, τερματίστηκε με απόφαση της ΡΑΕΚ στο τέλος Μαρτίου 2013 αντί στο τέλος Μαΐου, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί.

2. Στη διαφάνεια στην αγορά ηλεκτρισμού.

3. Στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.

4. Στις εισηγήσεις της ΡΑΕΚ για κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το φυσικό αέριο.

5. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος, αναφερόμενος στον προγραμματισμό της ΡΑΕΚ για το έτος 2013, ανέλυσε τους σημαντικότερους στόχους που έχουν τεθεί, οι οποίοι επικεντρώνονται στα πιο κάτω:

1. Παρακολούθηση, με βάση τις αρμοδιότητές της, του θέματος της όσο το δυνατό ταχύτερης και οικονομικά πλέον συμφέρουσας έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο και την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής δικτύου για κάλυψη της ηλεκτροπαραγωγής σε πρώτο στάδιο, με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, αξιόπιστης και ασφαλούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές.

2. Σταδιακή ενίσχυση της οργανικής δομής της ΡΑΕΚ, στους τομείς που δεν είναι στελεχωμένη, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της, σύμφωνα με τη νομοθεσία, και η επίτευξη των στόχων που τίθενται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ειδικότερα, το ζήτημα αυτό εντοπίστηκε και καταγράφηκε στο μνημόνιο που θα υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο προνοεί την ενίσχυση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.

3. Εφαρμογή της μελέτης για εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση των διαδικασιών της ΡΑΕΚ με χρήση συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης γραφείου.

Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο προϋπολογισμός έχει ελεγχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο με σχετική επιστολή επιβεβαιώνει ότι έχουν ενσωματωθεί σ’ αυτόν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του υπουργείου ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013.

Συναφώς, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2013, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013».

Σημειώνεται ότι το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται υπέρ της έγκρισης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη όπως η ΡΑΕΚ προχωρήσει το ταχύτερο σε κατάλληλη αξιοποίηση του αποθεματικού της Αρχής, καθότι τούτο επιβάλλεται από το γεγονός του ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός.

  

 

 

 

9 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων