Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2013 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες του οργανισμού αυτού.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €4.309.177 και έσοδα ύψους €4.074.363, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί σχετικές ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €4.259.167, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ύψους €13.281, σε αποδοχές προσωπικού, ύψους €2.768.000, και σε διάφορες άλλες δαπάνες, ύψους €1.477.886. Το κυριότερο κονδύλι των διάφορων άλλων δαπανών, το οποίο ανέρχεται στα €523.205, αφορά τη μίσθωση υπηρεσιών και, περιλαμβανομένης της σχετικής πρόνοιας αναφορικά με την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας, ύψους €76.021, κατανέμεται ως ακολούθως:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναλογιστών (€237.584).

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εφαρμογή και υποστήριξη του συστήματος κωδικοποίησης ασθενειών και αποζημίωσης για νοσοκομειακή φροντίδα (DRG) (€129.600).

3. Δικηγορικές υπηρεσίες σε σχέση με το σύστημα πληροφορικής (€50.000).

4. Άλλες υπηρεσίες (€30.000).

Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται στα €50.000.

Επιπρόσθετα, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, τα έσοδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €3.700.000, η οποία παρουσιάζεται μειωμένη κατά €248.335 σε σχέση με το 2012, καθώς και από την υπενοικίαση μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών για στέγαση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν πενήντα δύο μόνιμες θέσεις στον οργανισμό και συγκεκριμένα μία θέση Γενικού Διευθυντή, τρεις θέσεις Διευθυντή, δεκατέσσερις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, είκοσι δύο θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού και έντεκα θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Τρεις θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και τέσσερις θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, οι οποίες προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2012, καταργούνται.

Τέλος, με τα πιο πάνω στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το προτεινόμενο κονδύλι για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλογιστών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του οργανισμού.

2. Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή συστήματος πληροφορικής, μέχρις ότου ληφθεί η σχετική απόφαση πολιτικής για την προκήρυξη και κατακύρωση προσφοράς για το εν λόγω έργο.

3. Η πρόνοια για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών για το σύστημα πληροφορικής αφορά την παροχή εξειδικευμένων δικηγορικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου, καθώς και την ετοιμασία των εγγράφων προσφοράς και ειδικότερα του σχετικού συμβολαίου που θα υπογραφεί με τον επιτυχόντα προσφοροδότη.

4. Η πρόνοια για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σύστημα αποζημίωσης υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής περίθαλψης αποτελεί συμβατική υποχρέωση του οργανισμού.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του οργανισμού, ενώ τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις.

Αναφερόμενοι στα διάφορα θέματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής και ειδικότερα στο θέμα των χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά με την προώθηση της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), οι εν λόγω εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι η επικαιροποίηση της σχετικής αναλογιστικής μελέτης του οίκου “Mercer Ltd”, η οποία προβλέπεται στη συμφωνία με την τρόικα, αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013. Ακολούθως, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, αφού επικαιροποιηθεί η εν λόγω μελέτη προς υλοποίηση των όρων που έχει θέσει η τρόικα, η οποία και θα καταδείξει τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, θα μεθοδευτεί εκτενής συζήτηση με όλους όσοι εμπλέκονται για τα επόμενα βήματα προς την εφαρμογή ενός ΓΕΣΥ, το οποίο, κατʼ απαίτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2013, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2013 Νόμος του 2013».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

9 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων