Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το μήνα Μάρτιο του 2013

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2013.

Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής παρέχεται στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ), του οποίου δεν έχει ακόμα εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το έτος 2013, εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπάνης για το μήνα Μάρτιο του 2013 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του ΟΑΠ για το έτος 2012 το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στο μήνα Μάρτιο του 2012.

Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στον ΟΑΠ, μέχρι να εγκριθεί από τη Βουλή και να πάρει την τελική του μορφή ο προϋπολογισμός του ΟΑΠ για το έτος 2013.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμο, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός, ο οποίος σημειώνεται ότι κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28 Μαρτίου 2013, δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 48 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού, ο ΟΑΠ λειτουργεί κατανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του συντάγματος για τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.

Συναφώς, σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθίσταται αναγκαία η παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια δαπανών από τον ΟΑΠ, όπως προβλέπεται στην πιο πάνω απόφαση της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα πιο πάνω και χωρίς να δεσμεύεται ως προς τις τελικές της θέσεις που θα προκύψουν μετά τη μελέτη του εν λόγω προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της υπό αναφορά απόφασης για τη διενέργεια δαπάνης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, για το μήνα Μάρτιο του 2013.

 

9 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων