Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €388.100 και έσοδα συνολικού ύψους €4.300.

Οι δαπάνες του εν λόγω φορέα για το 2013 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού και αντιμισθίες περιλαμβανομένων και των εισφορών στα δημόσια ταμεία

€201.640

2. Άλλες τακτικές δαπάνες

€140.460

3. Αναπτυξιακές δαπάνες

€41.000

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€5.000

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του φορέα είναι ο δεύτερος από την ίδρυσή του και ότι ο φορέας δε λειτούργησε κατά το έτος 2012. Ωστόσο τα έσοδά του για το εν λόγω έτος, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά το 2013 και τα οποία ανέρχονται στα €383.800, θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη των δαπανών του έτους 2013. Για το εν λόγω έτος, αφού οι εταιρείες θα έχουν ήδη καταβάλει την εισφορά που προνοείται από τη σχετική νομοθεσία για το έτος 2012, θα κληθούν να καταβάλουν μόνο την επιπρόσθετη διαφορά που ενδεχομένως να προκύψει με βάση τον προϋπολογισμό για το έτος 2013. Σημειώνεται επίσης ότι ο φορέας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του φορέα ενημέρωσε την επιτροπή ότι δεν έχει στελεχωθεί ακόμα ο φορέας με το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνεται η θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, τρεις θέσεις λειτουργών και δύο θέσεις γραμματειακού προσωπικού. Η πλήρωση των εν λόγω θέσεων θα γίνει με τη σύναψη σχετικών συμβάσεων. Όπως επισημάνθηκε σε σχέση με την πλήρωση της θέσης του επιτρόπου, οι διαδικασίες προκήρυξης της θέσης έχουν ολοκληρωθεί και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από είκοσι πέντε άτομα, πολλά από τα οποία κρίνεται ότι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σύμφωνα με τον εν λόγω αρμόδιο, το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί κρίνεται μειωμένο λόγω του καθεστώτος πλήρωσης της θέσεως, η οποία θα γίνει με τη σύναψη πενταετούς συμβολαίου, και του γεγονότος ότι η προνοούμενη για τη θέση μισθοδοτική κλίμακα είναι σχετικά χαμηλή με ετήσιες απολαβές ύψους €52.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2013.

 

9 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων