Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Χρίστος Μέσης Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Πολεοδομικού Συμβουλίου, του ΕΤΕΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Γραφείο Προγραμματισμού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, αλλά διαμήνυσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή, διατυπώνει τη θέση ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών, εάν αυτό απαιτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκπονεί Δήλωση Πολιτικής βάσει της οποίας να εξετάζονται αιτήσεις για πολεοδομική άδεια για ανάπτυξη σε οποιαδήποτε περιοχή για την οποία δεν υπάρχει, κατά το χρόνο εκπόνησής της, σε ισχύ Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής, με σκοπό τη μεθοδική ανάπτυξη προς το συμφέρον της υγείας, των ανέσεων, της εξυπηρέτησης και της γενικής ευημερίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν ομοιόμορφη εφαρμογή σύγχρονων πολεοδομικών σχεδιασμών και να αποφευχθεί η εφαρμογή αναχρονιστικών πολεοδομικών διατάξεων, που θα άφηναν πολεοδομικά εκτεθειμένη μια περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη σχετικού νομικού κενού, αφού έχει παρατηρηθεί ότι με τις ακυρωτικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου εναντίον σημαντικού αριθμού Τοπικών Σχεδίων για τυπικούς λόγους και όχι για λόγους ουσίας οι επηρεαζόμενες περιοχές παραμένουν ακατοχύρωτες ως προς την εφαρμογή ορθολογιστικών και επαρκών πολεοδομικών πολιτικών, δεδομένου ότι μέχρι την εκπόνηση νέου Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής, το οποίο προϋποθέτει μια περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία, ισχύει το αμέσως προηγούμενο νομικό καθεστώς. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τη δυνατότητα εκπόνησης Δήλωσης Πολιτικής διασφαλίζεται η κατάλληλη πολεοδομική ρύθμιση των περιοχών που θα επηρεαστούν από τυχόν νέες ακυρωτικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των Τοπικών Σχεδίων ή Σχεδίων Περιοχής, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων μέχρι την εκπόνηση νέου Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

2 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων