Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης του 2013 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Χρίστος Μέσης Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2013 σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2013, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 22 του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €7.000.010 και δαπάνες ύψους €7.000.010.

Τα έσοδα του ταμείου προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό και ανέρχεται στα €4.500.000, από μεταφορά συντελεστή δόμησης ποσού ύψους €2.300.000 και από χορηγία του επάρχου Πάφου για συντήρηση/αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών των χωριών του Ακάμα ύψους €200.000. Οι δαπάνες του αφορούν κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις προς τους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών για σκοπούς συντήρησής τους.

Στο στάδιο της εξέτασης των προνοιών του προϋπολογισμού, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως επισήμανε στην επιτροπή ότι το προβλεπόμενο σ’ αυτόν ύψος των εσόδων από μεταφορά συντελεστή δόμησης προκύπτει λόγω της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την πολεοδομική αμνηστία, στα πλαίσια της οποίας η διεκπεραίωση αριθμού αιτήσεων γίνεται με την αγορά συντελεστή δόμησης από διατηρητέες οικοδομές, καθώς και της πρόσφατης τροποποίησης του διατάγματος που αφορά αυξήσεις των ποσοστών μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης στις περιοχές δέκτες.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για επιχορήγηση της δαπάνης συντήρησης διατηρητέων οικοδομών από το Ειδικό Ταμείο Διατήρησης, που ανέρχονται στις τετρακόσιες τριάντα οκτώ (438), τον αριθμό των εν λόγω αιτήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί, που ανέρχονται στις τριακόσιες σαράντα πέντε (345), καθώς και το ύψος του ποσού που καταβάλλεται από το ταμείο, ανάλογα με την πρόοδο των έργων συντήρησης των υπό συντήρηση διατηρητέων οικοδομών.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, το απαιτούμενο ύψος των επιχορηγήσεων στους ιδιοκτήτες των διατηρητέων οικοδομών για τη συντήρησή τους που προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό ανέρχεται στα €25.000.000, από τα οποία έχουν καταβληθεί τα €13.000.000. Η ίδια πρόσθεσε διευκρινιστικά ότι στην περίπτωση των διατηρητέων οικοδομών χρειάζεται να γίνει πάρα πολλή δουλειά, γιʼ αυτό και είναι αργός ο ρυθμός υλοποίησης των έργων. Η πιο πάνω εκπρόσωπος πρόσθεσε ακόμα ότι πέρυσι οι πιο πολλές αιτήσεις αφορούσαν την ύπαιθρο, ενώ φέτος οι πιο πολλές αιτήσεις αφορούν τη Λευκωσία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, αφού συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, επισήμανε στην επιτροπή πως για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και διαφάνειας μελετάται η κατάργηση του ταμείου αυτού εντός του έτους, ώστε το απαιτούμενο κονδύλι για συντήρηση διατηρητέων οικοδομών να συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για σκοπούς μεγαλύτερης ευελιξίας και εξοικονόμησης λογιστικής και άλλης εργασίας, αναγκαίας σε περίπτωση ύπαρξης ξεχωριστού ειδικού ταμείου. Με την εισήγηση αυτή συμφωνεί και το Γραφείο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, το εν λόγω κονδύλι γίνεται εισήγηση να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε να παρέχεται δυνατότητα μεταφοράς ποσού από εξοικονομήσεις από άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού του τμήματος για κάλυψη των αναγκών συντήρησης διατηρητέων οικοδομών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του προϋπολογισμού αυτού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2013.

 

 

 

2 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων