Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Λουκαδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα. Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την προθεσμία των τριών μηνών εντός της οποίας εγγεγραμμένος δικηγόρος δύναται να ανανεώσει την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, η ετήσια άδεια άσκησης της δικηγορίας εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της και καταβάλλεται στο συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δικαίωμα έκδοσής της, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδει το συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εγκρίνει η γενική συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Περαιτέρω, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, σε περίπτωση παράλειψης οποιουδήποτε εγγεγραμμένου δικηγόρου να καταβάλει το δικαίωμα για έκδοση ετήσιας άδειας εντός τριών μηνών από τη λήξη της ετήσιας άδειάς του, δηλαδή μέχρι και το μήνα Μάρτιο, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το εκάστοτε ποσό του δικαιώματος απόκτησης ετήσιας άδειας. Επιπρόσθετα, είναι ένοχο αδικήματος πρόσωπο που ασκεί τη δικηγορία χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης της δικηγορίας.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

28 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων