Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κατσουρίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Αντρέας Φακοντής
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Γιάννος Λαμάρης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πάμπος Παπαγεωργίου Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νικολαΐδης Πανίκκος Σταυριανός
Νίκος Κουτσού Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Κώστας Κώστα
Μη μέλη της επιτροπής: Αντρέας Καυκαλιάς
Λευτέρης Χριστοφόρου Χριστάκης Τζιοβάνης
Σωτήρης Σαμψών Χρίστος Μέσης
Κώστας Κωνσταντίνου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Γεώργιος Γεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Γεώργιος Προκοπίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Βαρνάβα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Ευθύμιος Δίπλαρος Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Μιχαηλίδης Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νουρής Ζαχαρίας Κουλίας
Ρίκκος Μαππουρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2013 και κηρύχθηκε επείγον, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ίδρυση ταμείου με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης», δεδομένης της έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει περιέλθει η Δημοκρατία λόγω του άμεσου κινδύνου κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, του οποίου ο σκοπός είναι να χρηματοδοτεί ή/και να ενισχύει οικονομικά πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί ή/και να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση ή/και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων ή/και να προωθεί ή/και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Η ίδρυση ταμείου με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης», το οποίο είναι νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή.

2. Οι σκοποί του ταμείου, οι οποίοι είναι να χρηματοδοτεί ή/και να ενισχύει οικονομικά πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί και να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων ή/και να προωθεί και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας.

3. Οι πόροι του ταμείου, οι οποίοι προέρχονται:

(α) από εισοδήματα της Δημοκρατίας προερχόμενα από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων,

(β) από ομόλογα ή/και χρεόγραφα ή/και αξιόγραφα ή/και άλλους τίτλους αξιών που το ταμείο εκδίδει και πωλεί,

(γ) από την απόκτηση, διαχείριση ή/και διάθεση μετοχών ή/και ομολόγων ή/και χρεογράφων ή/και αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου,

(δ) από δωρεές ή/και εισφορές που γίνονται προς το ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο και

(ε) από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή/και νόμιμη δραστηριότητα.

4. Μερίδιο των εσόδων της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κατάλληλο και επαρκές για την εξασφάλιση της αποπληρωμής των αποδόσεων των ομολόγων ή/και χρεογράφων ή/και αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών που εκδίδονται από το ταμείο σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους θα διατίθεται προς το ταμείο, όπως καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

5. Η ίδρυση Επταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου που αποτελείται από πρόεδρο και έξι μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

6. Η τήρηση λογαριασμών από το ταμείο, ενώ λαμβάνεται πρόνοια για έλεγχο των λογαριασμών αυτών από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και για την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

7. Σε περίπτωση διάλυσης του ταμείου κάθε περιουσιακό στοιχείο και κάθε χρηματικό ποσό που ανήκουν στο ταμείο μετά από την ικανοποίηση τυχόν υποχρεώσεων του ταμείου περιέρχονται στην κυριότητα της Δημοκρατίας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, επεξηγώντας τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, εισηγήθηκε όπως μεταξύ των σκοπών του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης προστεθεί η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Η εν λόγω εισήγηση ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

22 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων