Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κατσουρίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Αντρέας Φακοντής
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Γιάννος Λαμάρης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πάμπος Παπαγεωργίου Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νικολαΐδης Πανίκκος Σταυριανός
Νίκος Κουτσού Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Κώστας Κώστα
Μη μέλη της επιτροπής: Αντρέας Καυκαλιάς
Λευτέρης Χριστοφόρου Χριστάκης Τζιοβάνης
Σωτήρης Σαμψών Χρίστος Μέσης
Κώστας Κωνσταντίνου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Γεώργιος Γεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Γεώργιος Προκοπίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Βαρνάβα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Ευθύμιος Δίπλαρος Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Μιχαηλίδης Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νουρής Ζαχαρίας Κουλίας
Ρίκκος Μαππουρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2013 και κηρύχθηκε επείγον, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμου, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάκαμψης, αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο βασικό νόμο:

1. Διαμόρφωση του πεδίου εφαρμογής του, ώστε το αντικείμενό του να επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση και στήριξη από δημόσιους πόρους πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως επενδυτικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την αίτηση στήριξης από χρηματοοικονομικό οργανισμό, έπειτα από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του. Η λήψη μέτρων στήριξης σε χρηματοοικονομικό οργανισμό, έπειτα από την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, προϋποθέτει ότι, σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση που διενεργείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης δύναται να επιφέρει σοβαρότερες αρνητικές συνέπειες στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος ή να συνεπάγεται μεγαλύτερη δημόσια δαπάνη από την εφαρμογή μέτρων στήριξης.

2. Διαμόρφωση του τίτλου του, ώστε αυτός να αναφέρεται ως «Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμος».

3. Εισαγωγή σε αυτόν πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, θα καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης των υβριδικών και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων, που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την απομείωση ή μετατροπή των εν λόγω κεφαλαίων σε μετοχές.

4. Εισαγωγή σε αυτόν πρόνοιας, ώστε η εφαρμογή των διατάξεών του να μην επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, καθώς και τις δυνάμει αυτού εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρχής Εξυγίανσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με επιστολή του προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, επισήμανε ότι εγείρονται σοβαρά συνταγματικά προβλήματα σε σχέση με την πιο πάνω αναφερόμενη πρόνοια που προβλέπει τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των υβριδικών και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων, επειδή ουσιαστικά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παρέχεται η δυνατότητα να καθίσταται υποχρεωτική η μετατροπή ολόκληρου ή μέρους των υβριδικών και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων σε μετοχικό κεφάλαιο κατά τρόπο δεσμευτικό τόσο για το χρηματοοικονομικό οργανισμό όσο και για τους κατόχους των υπό αναφορά κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ενδοιασμοί του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με την εν λόγω προτεινόμενη πρόνοια έχουν τεθεί υπόψη και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης έχει αναληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία υποχρέωση για τη μετατροπή των υβριδικών και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων σε μετοχές, γι’ αυτό και οποιαδήποτε αθέτηση της υποχρέωσης αυτής θα σήμαινε ξεκάθαρη αντιπαράθεση με την τρόικα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι το εν λόγω κείμενο πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να προσαρμοστεί με σχετική υπόδειξη της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω εισήγηση για τροποποίηση στάλθηκε γραπτώς στην επιτροπή και, αφού έγινε αποδεκτή, ενσωματώθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

22 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων