Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €121.710 και έσοδα ύψους €59.510. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων ύψους €62.200 θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου.

Τα έσοδα του ΚΕΑΑ για το έτος 2013 αναλύονται ως ακολούθως:

Εθελοντικές εισφορές/δωρεές €1.500
Καθαρά έσοδα από τόκους και επενδύσεις €38.000
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων που κατασκευάζονται στο κέντρο (καρέκλες και δερμάτινα είδη) €20.000
Έσοδα από την πώληση αναψυκτικών €10

Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΕΑΑ για το έτος 2013 αναλύονται ως ακολούθως:

Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα €700
Φιλοξενία, ψυχαγωγία €8.000
Προμήθειες και έξοδα εργαστηρίων €5.000
Αγορά υπηρεσιών €10.000
Μεταφορικά και επιδόματα μαθητευομένων €5.000
Φιλοδωρήματα και βοηθήματα μαθητευομένων €5.000
Σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία €77.000
Φωτισμός, θέρμανση, καύσιμα €1.000
Διάφορα €10.000

Όπως είναι γνωστό, το ειδικό ταμείο του ΚΕΑΑ είναι απόλυτα συναρτημένο με το ίδιο το κέντρο, το οποίο λειτουργούσε άτυπα για αρκετά χρόνια και ρυθμίστηκε με την ψήφιση ειδικής νομοθεσίας το 2000. Ο κύριος σκοπός του κέντρου είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η ευημερία ατόμων με αναπηρία, των οποίων η επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση αναλαμβάνεται από το ΚΕΑΑ είτε εσωτερικά είτε εκτός αυτού υπό την ευθύνη του.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η λειτουργία του ΚΕΑΑ δε στηρίζεται μόνο στο ειδικό ταμείο, αλλά και σε ενίσχυσή του μέσω κρατικών κονδυλίων, αφού η μισθοδοσία του προσωπικού και μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συναφώς, έχει κατατεθεί ότι ο προϋπολογισμός του κέντρου από το έτος 2009 έχει υπαχθεί στο νέο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, όπως έχει κατατεθεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2009, εγκρίθηκε η αναδιοργάνωση του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες με ένταξη του ΚΕΑΑ, καθώς και του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου σε ένα νέο οργανισμό δημόσιου δικαίου με κοινό όραμα, προσανατολισμό και στόχους για τη βελτίωση των προοπτικών κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες. Η απόφαση αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί με την ετοιμασία σχετικής νομοθεσίας, για την οποία η διαβούλευση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Κατά τη συζήτηση του θέματος η εκπρόσωπος του ΚΕΑΑ ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατά το 2012 το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προχώρησε σε εκσυγχρονιστικές δράσεις σε ό,τι αφορά την αποϊδρυματοποίηση των απασχολουμένων στο ΚΕΑΑ.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Οργάνωση Μαθητών και Αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων, την Υπηρεσία Απασχόλησης και το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου:

1. δύο απασχολούμενοι στα εργαστήρια του ΚΕΑΑ εντάχθηκαν σε απασχόληση στην ανοιχτή αγορά εργασίας,

2. πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΕΑΑ για την καθοδήγηση ατόμων με αναπηρίες για απασχόληση με στήριξη,

3. συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ένταξης και άλλων απασχολουμένων στην ανοιχτή αγορά εργασίας και

4. προωθήθηκε η αποϊδρυματοποίηση των ενοίκων του οικοτροφείου με υποστηριζόμενη διαβίωση σε δικά τους σπίτια.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός είχε τελικά τροποποιηθεί και ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων