Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2013 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €7.781.048 και έσοδα ύψους €6.562.289, τα οποία προέρχονται κυρίως από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€4.599.657), καθώς και από τόκους εισπρακτέους (€625.750).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το 2013 αφορούν τακτικές δαπάνες (€5.977.373), κεφαλαιουχικές (αναπτυξιακές) δαπάνες (€1.703.675) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, οι συνολικές δαπάνες του ΧΑΚ για το 2013 παρουσιάζονται μειωμένες σε σύγκριση με το 2012 (€7,8 εκατομ. σε σχέση με €9,6 εκατομ.).

Αναλυτικότερα, οι τακτικές δαπάνες του ΧΑΚ παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 16,6% σε σχέση με το 2012 λόγω μείωσης των λειτουργικών του δαπανών. Σε απόλυτους αριθμούς οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση της τάξης των €372.428. Οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 39% λόγω μειωμένων αναγκών στα κονδύλια του μηχανογραφικού εξοπλισμού και της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ. Σε απόλυτους αριθμούς οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση της τάξης του €1.000.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όσον αφορά τα θέματα του προσωπικού και των αντιμισθιών, περιλαμβανομένων και των εισφορών στα διάφορα ταμεία, παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 9% και σε απόλυτους αριθμούς παρουσιάζουν μείωση της τάξης των €419.302.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους. Σύμφωνα με την ταμειακή του ροή, τα υπόλοιπα τραπεζών και μετρητών τέλος του 2013 θα ανέλθουν στα €4,1 εκατομ.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του συμβουλίου δήλωσε ότι η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσμενώς και τη χρηματιστηριακή αγορά της Κύπρου, η οποία δυστυχώς έχει πληγεί από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που επικρατεί. Ως αποτέλεσμα, οι συνθήκες αυτές προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές, οι οποίοι συνεπακόλουθα δεν επιθυμούν να αναλάβουν οποιουσδήποτε επενδυτικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο όγκος συναλλαγών έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και συναφώς η μείωση του γενικού δείκτη του ΧΑΚ ανήλθε στο 61%.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε περαιτέρω ότι το ΧΑΚ σε μια προσπάθεια ανάκαμψης συνεχίζει να προσφέρει στους επενδυτές περισσότερες επιλογές με την εισαγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών και χρηματιστηριακών εργαλείων και ότι με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αμοιβαία κεφάλαια, την εισαγωγή εταιρειών για μεγάλα έργα και τη δημιουργία εναλλακτικής αγοράς αναμένεται να υπάρξει αύξηση των συναλλαγών και των εσόδων.

Ακολούθως ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετοχοποίηση και ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011, δηλώνοντας ότι, πέραν αυτής, ως συμβούλιο δεν έτυχαν καμίας περαιτέρω επίσημης ενημέρωσης ή πληροφόρησης σχετικά με το θέμα.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του συμβουλίου εξέφρασε τη διαφωνία του με το επιχείρημα ότι το ΧΑΚ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και δήλωσε ότι πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω νέοι τρόποι λειτουργίας του ΧΑΚ, καθώς και το μοντέλο του χρηματιστηρίου που μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο.

Στη συνέχεια της συζήτησης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μείωση των κλιμάκων εισδοχής, αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών, αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων εποχιακών αναγκών, καθώς και μείωση ή κατάργηση διάφορων επιδομάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων