Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2013 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το έτος 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.837.076 και συνολικά έσοδα ύψους €15.602.304.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΟΧΣ προέρχονται κυρίως από τόκους (€10.060.304), αμοιβή για υπηρεσίες δανείων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) (€3.500.000) και από διάφορες άλλες πηγές (€1.020.000), ενώ οι δαπάνες του οργανισμού αφορούν αποδοχές προσωπικού (€5.165.576), δαπάνες διαχείρισης (€1.498.500), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€4.073.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προϋπολογιζόμενα χρηματικά υπόλοιπα (μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονταν σε €250.000.000 και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 αναμένεται να ανέλθουν σε €260.000.000.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του ΟΧΣ ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο οργανισμός διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του με την παροχή χαμηλότοκων δανείων και με νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό του ρόλο. Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος του ΟΧΣ ανέφερε ότι κατά το 2012 οι καταθέσεις στον οργανισμό ανήλθαν στα €928 εκατομ., ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ΟΧΣ ανήλθε στο 20,4% και η ρευστότητα στο 21,5%. Σημείωσε περαιτέρω ότι παρουσιάστηκε μείωση 13% στα έξοδα διαχείρισης.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά το 2012 εγκρίθηκαν από τον οργανισμό 2 552 δάνεια συνολικής αξίας €134,5 εκατομ., τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

1. 535 στεγαστικά δάνεια του ΟΧΣ, ύψους €67,7 εκατομ.

2. 174 δάνεια του ειδικού κυβερνητικού σχεδίου, ύψους €19,6 εκατομ.

3. 222 δάνεια του ενιαίου κυβερνητικού στεγαστικού σχεδίου, ύψους €2 εκατομ.

4. 1 621 δάνεια του ΚΦΙΚΒ, ύψους €45,2 εκατομ.

Στη συνέχεια της συζήτησης οι εκπρόσωποι του οργανισμού ενημέρωσαν την επιτροπή μεταξύ άλλων ότι οι καθυστερημένες δόσεις των πελατών του οργανισμού για δάνεια για το έτος 2012 ανήλθαν στο 5,9% σε σχέση με 4,9% που ήταν το 2011.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του ΟΧΣ ανέφερε ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην παροχή δανείου προς τους πρόσφυγες στους οποίους έχουν παραχωρηθεί οικόπεδα για ανέγερση κατοικίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι για αρκετά από τα οικόπεδα αυτά δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΧΣ, να μην τα αποδέχονται ως εξασφαλίσεις έναντι του δανείου. Όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΧΣ σημείωσε, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για συζήτηση του όλου θέματος με σκοπό την εξεύρεση λύσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επεσήμανε τη σοβαρότητα του θέματος και ζήτησε όπως ενημερωθεί αρμοδίως, αφού ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στη συνέχεια της συζήτησης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μείωση των κλιμάκων εισδοχής, αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών, αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων εποχιακών αναγκών καθώς και μείωση ή κατάργηση διάφορων επιδομάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2013 Νόμος του 2013».

 

20 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων