Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2013 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΝΑΔ για το 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €37.247.588 και έσοδα ύψους €32.256.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€26.993.000) και από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€4.567.560).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υλοποίηση των στόχων της Αρχής κατά το 2013 συνεπάγεται συνολικές δαπάνες ύψους €37.247.588 σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €41.406.000, που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2012. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων αποδοχές προσωπικού (€8.223.000), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€412.030), έξοδα λειτουργίας γραφείου (€392.880), διάφορα έξοδα (€940.430) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€200.000).

Σε σχέση με τον τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €26.800.000 σε σύγκριση με €29.800.000 το 2012 και προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

1. Προγράμματα αρχικής κατάρτισης €8.170.000
2. Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης €12.080.000
3. Σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (προγραμματική περίοδος 2007-2013) €5.750.000
4. Ενίσχυση των υποδομών κατάρτισης €640.000

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό προκύπτει έλλειμμα ύψους €4.9910.588, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί από τα πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 υπολογίστηκαν σε €22.473.444.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΑΝΑΔ, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2013 ετοιμάστηκε στη βάση των στόχων που καθορίστηκαν για το έτος σύμφωνα με το γενικότερο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων της Αρχής για την επταετία 2007-2013.

Όπως η ίδια δήλωσε, οι στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής για το έτος 2013 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, των ανέργων, του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς του.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στρατηγικών επιδιώξεων έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι στόχοι προτεραιότητας για το 2013:

1. Κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

2. Στήριξη επιχειρήσεων για αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

3. Υποδομές και συστήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

4. Έρευνα και ανάπτυξη.

5. Αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Περαιτέρω, η πρόεδρος της ΑΝΑΔ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Αρχή κατά το 2013 καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως είναι οι ακόλουθες:

1. Η επιτυχής συνέχιση της συμβολής της στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση στην απασχόληση και στην ανεργία μέσα από το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης - Σχέδιο Δράσης, του οποίου στόχος είναι η πρόληψη και καταστολή της ανεργίας μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται στον τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης από επιχειρήσεις, εργοδοτουμένους και ανέργους.

2. Η συνέχιση της λειτουργίας των πέντε συγχρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν:

α. τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων,

β. τη βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού,

γ. την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικροεπιχειρήσεων που απασχολούν 1-4 άτομα,

δ. τη βελτίωση της παραγωγικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν 5-249 άτομα και

ε. την προώθηση της δεύτερης φάσης της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας συστήματος επαγγελματικών προσόντων.

3. Η συνέχιση της λειτουργίας του Ειδικού Σχεδίου Προώθησης των Πράσινων Δεξιοτήτων στην Κυπριακή Οικονομία, του οποίου απώτερος στόχος είναι η προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους ανέργους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της Αρχής, καθώς και η διαχείριση του αποθεματικού της.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΑΝΑΔ δήλωσαν ότι, με βάση τα αποτελέσματα μελετών αξιολόγησης των προγραμμάτων της Αρχής που έχουν διενεργηθεί τόσο από την ίδια όσο και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καταδεικνύεται ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να προσφέρονται.

Σε σχέση με το αποθεματικό της ΑΝΑΔ, οι ίδιοι ανέφεραν ότι το αποθεματικό κρίνεται αρκετά υψηλό και στόχος είναι η μείωσή του κατά τα επόμενα έτη. Συναφώς, το ποσό που προορίζεται να αξιοποιηθεί από το αποθεματικό για σκοπούς κάλυψης του ελλείμματος του προϋπολογισμού για το 2013 δεν επηρεάζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Αρχής.

Στη συνέχεια της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μείωση των κλιμάκων εισδοχής, αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών, αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών, καθώς και μείωση ή κατάργηση διάφορων επιδομάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

20 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων