Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Σοφοκλής Φυττής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2013. Στην πιο πάνω συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρʼ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου εκπροσωπήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 86 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, σκοπείται η κατάργηση των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμών του 2005 (ΚΔΠ 119/2005) και η αντικατάστασή τους με νέους κανονισμούς, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν τα δικαιώματα για παρεχόμενες κρατικές υπηρεσίες που επιβάλλονται με βάση τους υπό κατάργηση κανονισμούς και επιπρόσθετα να μετατραπούν τα καθοριζόμενα σε αυτούς ποσά των δικαιωμάτων από λίρες σε ευρώ.

Ειδικότερα, η αναθεώρηση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται στα πλαίσια της εξέτασης επιπρόσθετων μέτρων για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, έτσι ώστε η αύξηση των δικαιωμάτων για υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος να αντισταθμίζεται με το πραγματικό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σημειώνεται επίσης ότι τα έσοδα που προκύπτουν από την επιβολή των πολεοδομικών δικαιωμάτων αποδίδονται υπό μορφή χορηγίας στις τοπικές αρχές. Τα έσοδα αυτά αναμένεται να είναι αυξημένα με την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για οικονομική εξυγίανση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά τα επιπρόσθετα μέτρα αφορούσαν την αναθεώρηση τελών και δικαιωμάτων σε ευρύ φάσμα κρατικών υπηρεσιών, με βάση ορισμένα κριτήρια που είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η συχνότητα με την οποία επιβάλλονται τα υπό αναφορά τέλη ή δικαιώματα.

2. Αν τα υπό αναφορά τέλη ή δικαιώματα έχουν αναθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια.

3. Αν η επιβολή αυξήσεων στα σχετικά τέλη ή δικαιώματα υπολογίζεται να έχει θετικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, αλλά και να μην αποτελεί αντικίνητρο στην υποβολή αιτήσεων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι το ύψος των αναθεωρημένων δικαιωμάτων έχει καθοριστεί σύμφωνα με την απαίτηση που προκύπτει από το Μνημόνιο Συναντίληψης, ότι το ποσοστό αύξησης των τελών ή δικαιωμάτων για προσφερόμενες υπηρεσίες του δημοσίου θα κυμαίνεται από 17% έως 20% και θα υιοθετείται η αρχή της κοστοστρέφειας στον καθορισμό τους, δηλαδή το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας να καλύπτεται από το επιβαλλόμενο τέλος ή δικαίωμα. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, στα πιο πάνω πλαίσια, έχουν γίνει οι στρογγυλοποιήσεις στα υπό αναθεώρηση δικαιώματα από το Υπουργείο Οικονομικών και μετά από διαβούλευση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει προκύψει το καθορισμένο ύψος των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στους προτεινόμενους κανονισμούς. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα επιπλέον έσοδα που θα εισπραχθούν από τα υπό αναθεώρηση δικαιώματα των προτεινόμενων κανονισμών αναμένεται να ανέλθουν στις €500.000 για το 2013, ενώ τα συνολικά έσοδα που θα εισπραχθούν από το κράτος από όλα τα τέλη και δικαιώματα που θα αναθεωρηθούν αναμένεται μέχρι το 2016 να ανέλθουν στα €40 εκατομ.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και επισήμανε ότι στον πίνακα των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων έχουν περιληφθεί πρόσθετα νέα δικαιώματα για υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στους υπό κατάργηση κανονισμούς. Ειδικότερα, διευκρίνισε ότι, με βάση τους υπό κατάργηση κανονισμούς, ανέκαθεν επιβάλλονταν δικαιώματα για υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτούς, όμως, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, καθορίζονται σαφώς οι επιβαλλόμενες χρεώσεις για αυτές τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Περαιτέρω, ο ίδιος επισήμανε ότι στους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνονται δικαιώματα στα οποία το ποσοστό αύξησης είναι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται από το Μνημόνιο Συναντίληψης, λόγω της υιοθέτησης της αρχής της κοστοστρέφειας στον καθορισμό των αναθεωρημένων τελών, αφού το ύψος τους στους υπό κατάργηση κανονισμούς κρίθηκε πολύ χαμηλό. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος, για περαιτέρω ενημέρωση της επιτροπής, κατέθεσε σχετικό υπόμνημα, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων για τα έτη 2010 έως 2012 και ανά κατηγορία για τα έτη 2010 και 2011.

2. Αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τα εισπραχθέντα τέλη από τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τα έτη 2006 μέχρι 2012.

3. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία τα δικαιώματα που εισπράττονται για έκδοση πολεοδομικών αδειών επιστρέφονται στις οικείες τοπικές αρχές. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, απόφαση με αρ. 36.308, της 25ης Οκτωβρίου 1991, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει στις τοπικές αρχές στις οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί εξουσίες άσκησης πολεοδομικού ελέγχου τα δικαιώματα που εισπράττονται για έκδοση πολεοδομικής άδειας στις αντίστοιχες περιοχές τους, υπό μορφή χορηγίας, από την 1η Δεκεμβρίου 1990, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή:

1. το 2010 υποβλήθηκαν 9 168 πολεοδομικές αιτήσεις, το 2011 υποβλήθηκαν 8 459 και το 2012 υποβλήθηκαν 8 206,

2. το 2010 υποβλήθηκαν 9 061 αιτήσεις για όλων των μορφών τις πολεοδομικές αναπτύξεις και ο αντίστοιχος αριθμός για το 2011 ήταν 8 433 αιτήσεις, δηλαδή παρατηρήθηκε μείωση ύψους 6,93%,

3. τα έσοδα του κράτους από την έκδοση πολεοδομικών αδειών για τα έτη 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 ήταν αντίστοιχα €5.735.743, €7.405.536, €4.814.138, €4.147.563, €3.775.316, €3.064.238 και €2.662.763.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, στα προτεινόμενα τέλη προνοούνται νέες κατηγορίες τελών για αναπτύξεις, για σκοπούς καλύτερης διευκρίνισης, αφού σήμερα οι κατηγορίες αυτές πλήρωναν με βάση άλλη γενική διάταξη.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν καταρχάς με τα προτεινόμενα τέλη και επιφυλάχθηκαν να στείλουν γραπτώς τις απόψεις τους.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας συμφώνησε με τους προτεινόμενους κανονισμούς και εισηγήθηκε μικρές φραστικές βελτιώσεις στο κείμενό τους.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών επιφυλάχθηκε να στείλει γραπτώς τις απόψεις του συνδέσμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. O πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2013».

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

 

15 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων