Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Σημειώνεται ότι το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μέρος της δέσμης των νομοθετικών μέτρων που κατατέθηκαν στη Βουλή από την κυβέρνηση, στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 391 του περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε να επανέλθει η εξαίρεση ως προς το τέλος των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) προς όφελος των εταιρειών που ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα εταιρειών, ούτως ώστε το σύνολο των καταβλητέων από τις εν λόγω εταιρείες τελών να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

Σημειώνεται ότι η εξαίρεση αυτή είχε καταργηθεί από τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2012 [Νόμος αρ. 190(Ι) του 2012].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου καθορίζεται ως τελευταία ημέρα καταβολής του τέλους για το έτος 2012 η 29η Μαρτίου 2013. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παρέχεται η δυνατότητα σε εταιρεία η οποία έχει εγγραφεί το 2012 ή αδρανούσα εταιρεία ή εταιρεία ή συγκρότημα εταιρειών που δε διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή εταιρεία που κατέχει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας που οφείλει το ετήσιο τέλος των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) μετά τη θέση σε ισχύ του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2012 να αιτηθεί μέχρι και την 29η Μαρτίου 2013 την έναρξη της διαδικασίας διαγραφής της από το σχετικό μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 327 του περί Εταιρειών Νόμου, προκειμένου να θεωρηθεί ως διαγραφείσα από την 1η Ιανουαρίου 2012 και ως εκ τούτου να μην οφείλει το εν λόγω τέλος για το 2012.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το σώμα γενικότερα, εκ των πραγμάτων, λόγω της συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύγχαναν άμεσου χειρισμού και ολοκληρώνονταν από τη Βουλή το συντομότερο δυνατό, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση, που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης. Για τους ίδιους λόγους η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα, τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Η επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει μια ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων.

Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και να επανέλθει, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, και να επανεξετάσει το ζήτημα κάτω από καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προτεινόμενου νόμου ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων