Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες: 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί νομική κάλυψη και να ρυθμιστούν οι ευθύνες των ακόλουθων προσώπων:

1.         Των μελών, του διοικητικού συμβουλίου ή της Επιτροπείας χρηματοοικονομικών οργανισμών που λαμβάνουν κρατική στήριξη, καθώς και των λειτουργών του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού που ενεργούν κατόπιν οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου ή της Επιτροπείας του οργανισμού αυτού για όση χρονική περίοδο η Δημοκρατία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού.

2.         Του Υπουργού Οικονομικών και των λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών τόσο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου, όσο και στην περίπτωση διορισμού τους σε διοικητικό συμβούλιο ή Επιτροπεία χρηματοοικονομικού οργανισμού που λαμβάνει κρατική στήριξη.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα πιο πάνω πρόσωπα δε θα υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση έγερσης αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για διεκδίκηση αποζημιώσεων σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εκτός αν αποδειχτεί ότι η πράξη ή η παράλειψή τους δεν έγινε με καλή πίστη ή είναι το αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.  Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη, νοουμένου ότι η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η Δημοκρατία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του επωφελούμενου οργανισμού.  Περαιτέρω, η Δημοκρατία θα αποζημιώνει και θα καλύπτει τα πιο πάνω πρόσωπα για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά τυχόν υποστούν σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση ή άλλη νομική διαδικασία εναντίον τους.

          Υπενθυμίζεται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία αποσκοπεί στην ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία, με εισήγησή της και αφού συμβουλευθεί την αρμόδια εποπτική αρχή, να μπορεί σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων να λαμβάνει μέτρα προς αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας ή φερεγγυότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος ή και για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή του ισολογισμού χρηματοοικονομικών οργανισμών στη Δημοκρατία, οι οποίοι ενδεχομένως να προκαλέσουν συστημικές διαταραχές στο χρηματοοικονομικό σύστημα σε περίπτωση μη στήριξής τους.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

17 Ιανουαρίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων