Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ορθότερη μεταφορά της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

Ειδικότερα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο προνοεί τα ακόλουθα:

1. Μειώνει τη μέγιστη χρηματική ποινή που επιβάλλεται για την παράβαση του άρθρου 5(6)(α) ή/και (β) του βασικού νόμου, ώστε να είναι αναλογική προς την εν λόγω παράβαση, όπως απαιτεί το προαναφερόμενο άρθρο 5.5 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

2. Αυξάνει σε €20 και εξισώνει το καταβλητέο τέλος για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτη της Ένωσης και σε μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης το οποίο είναι και το ίδιο πολίτης της Ένωσης, ώστε, σύμφωνα με το άρθρο 25.2 της Οδηγίας, να μην υπερβαίνει το επιβαλλόμενο στους ημεδαπούς τέλος για τη χορήγηση παρεμφερών εγγράφων, όπως το δελτίο ταυτότητας.

3. Μειώνει σε €20 το καταβλητέο τέλος για την έκδοση δελτίου διαμονής σε μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης το οποίο δεν είναι και το ίδιο πολίτης της Ένωσης, ώστε, σύμφωνα με το άρθρο 25.2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, να μην υπερβαίνει το επιβαλλόμενο στους ημεδαπούς τέλος για τη χορήγηση παρεμφερών εγγράφων, όπως το δελτίο ταυτότητας.

4. Αυξάνει σε €80 το καταβλητέο τέλος για την έκδοση Πιστοποιητικού Μόνιμης Διαμονής σε πολίτες της Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς τους που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης.

5. Αυξάνει το καταβλητέο τέλος για την έκδοση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που δεν είναι τα ίδια πολίτες της Ένωσης.

Το προτεινόμενο νομοθέτημα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί με την κυβέρνηση και, σε τεχνοκρατικό επίπεδο της τρόικας, στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Το θέμα συζητήθηκε με το κλιμάκιο της τρόικας που κάλυψε θέματα μετανάστευσης, θέμα το οποίο η τρόικα αναμένει να προωθηθεί άμεσα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και το σώμα γενικότερα εκ των πραγμάτων, λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup, καθώς και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα, τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Παρʼ όλα αυτά, η επιτροπή, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως στο στάδιο αυτό μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και, αν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, να επανέλθει και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα υπό καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές του από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων