Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια και τους κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2013. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω σχέδια νόμου εμπίπτουν στη δέσμη των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας καθόσον αφορά και τα τέσσερα υπό συζήτηση προτεινόμενα νομοθετήματα. Σε σχέση με το δεύτερο και το τρίτο νομοσχέδιο, καθώς και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της αστυνομίας. Για το τρίτο νομοσχέδιο και για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπωλών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Συλλεκτών Παλαιών και Σπανίων Όπλων και ο πρόεδρος του Σωματείου Χρωματοσφαίρισης “Τάκης Σοφοκλέους”.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπόρων Παλιών Μετάλλων Νόμου, ώστε να αυξηθεί το τέλος για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας εμπόρου παλιών μετάλλων από €17,09 σε €20.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να αυξηθεί το τέλος της αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου από €17,09 σε €20.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, ώστε να αυξηθούν τα πιο κάτω τέλη ως εξής:

1. Τα τέλη για την έκδοση άδειας εισαγωγής πυροβόλου και μη πυροβόλου όπλου από €34,17 σε €40 και από €8,54 σε €15, αντίστοιχα.

2. Το τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής πυροβόλου όπλου, μη πυροβόλου όπλου και συλλεκτικού όπλου από €17,09 σε €20.

3. Το τέλος για την έκδοση άδειας οπλοπώλη από €341,72 σε €410.

4. Το τέλος για την έκδοση άδειας επιδιόρθωσης από €85,43 σε €105.

5. Το τέλος για την έκδοση αντιγράφου άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου από €17,09 σε €20.

6. Το τέλος για την έκδοση Ευρωπαϊκού Δελτίου Πυροβόλου Όπλου από €34,17 σε €40.

7. Το τέλος για την έκδοση άδειας μεταφοράς πυροβόλου όπλου από €17,09 σε €20.

8. Το τέλος για την έκδοση άδειας εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς σιγαστήρων ή νυκτερινών σκοπευτικών διοπτρών ή σκοπευτικών οργάνων τύπου LASER από €17,09 σε €20.

9. Το τέλος για την έκδοση άδειας απόκτησης, κατοχής ή χρήσης μη πυροβόλου όπλου από €8,54 σε €15.

10. Το τέλος για την έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ΄ από €34,17 σε €40.

11. Το τέλος για την έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ΄ με διάμετρο κάννης 410 χιλιοστών της ίντσας (FLOBERT) από €17,09 σε €20.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 53 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων κανονισμών, ώστε να αυξηθούν τα πιο κάτω τέλη ως εξής:

1. Το τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού συλλεκτικού όπλου από €17,09 σε €20.

2. Το τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης από €170,86 σε €205.

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα νομοθετήματα έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, της τρόικας στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προήλθαν κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την αναθεώρηση ορισμένων τελών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του τελευταίου. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η αστυνομία εισηγήθηκε περαιτέρω για σκοπούς ομοιομορφίας την αναθεώρηση ορισμένων από τα τέλη που περιλαμβάνονται στο τρίτο νομοσχέδιο, η προτεινόμενη αύξηση των οποίων είναι ανάλογη με αυτήν που εισηγείται το Υπουργείο Οικονομικών ως προς τα υπόλοιπα τέλη που περιλαμβάνονται στα υπό συζήτηση σχέδια νόμου.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η προσπάθεια για την αναθεώρηση των τελών ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης, καθώς στις πρόνοιες του μνημονίου της τρόικας περιλαμβάνεται και πρόνοια για αύξηση τελών. Σύμφωνα με την ιδία, το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να εισηγηθεί την αναθεώρηση συγκεκριμένων τελών με πρώτιστο κριτήριο γι’ αυτή την επιλογή τη μη αναθεώρηση των συγκεκριμένων τελών τα τελευταία πέντε έτη. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ιδία, επειδή δεν παρείχετο επαρκής χρόνος για κοστοστρέφεια, αποφασίστηκε, κατόπιν διαβούλευσης με τα αρμόδια τμήματα, η αναθεώρηση των εν λόγω τελών να κυμανθεί σε ποσοστό 17% με 20%, το οποίο θεωρήθηκε ως επιτρεπτό και λογικό όριο αύξησης, προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα, αφού λήφθηκαν επίσης υπόψη μεταξύ άλλων η συχνότητα καταβολής των τελών, το όριό τους και ο αριθμός των δικαιούχων. Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με τη συνολική αναθεώρηση τελών που σκοπείται στα πλαίσια της ευρύτερης δημοσιονομικής εξυγίανσης, περιλαμβανομένης και της αύξησης των τελών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υπολογίζεται αύξηση των εσόδων του κράτους ύψους €40 εκατομ. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως υιοθετηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε κάθε χρόνο να αναθεωρούνται ορισμένα τέλη στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπωλών, εκπροσωπώντας και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συλλεκτών Παλαιών και Σπάνιων Όπλων, δήλωσε στην επιτροπή ότι καθόσον αφορά τα συλλεκτικά όπλα σε καμιά άλλη χώρα δεν επιβάλλονται τέλη και επισήμανε παράλληλα ότι πριν από τρία χρόνια είχαν καταγραφεί περίπου 4 000 νέες εγγραφές όπλων από τις οποίες πέρσι μόνο 1 600 και φέτος λιγότερες, περιλαμβανομένων των ακροβόλων όπλων.

Ο πρόεδρος του σωματείου χρωματοσφαίρισης δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με την αύξηση των τελών για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης, επειδή για το σκοπό αυτό απαιτείται έλεγχος των εγκαταστάσεων του πεδίου χρωματοσφαίρισης, και επισήμανε ότι το τέλος εγγραφής είναι πιο υψηλό από την αξία του όπλου χρωματοσφαίρισης. Συναφώς, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε την ανάγκη όπως προωθηθεί ρύθμιση με βάση την οποία τα όπλα χρωματοσφαίρισης να μην εμπίπτουν στην κατηγορία των μη πυροβόλων όπλων, ώστε να μειωθεί ή και να καταργηθεί πλήρως το τέλος για άδεια κατοχής και διακίνησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

15 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων