Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες: 

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

           Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2013.  Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).  Το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.  Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, απέστειλε επιστολή, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2013, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δεν είχε εμπλοκή στη διαμόρφωση των υπό εξέταση κανονισμών, εκτός των κανονισμών που αφορούν την τροποποίηση των περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμών και συγκεκριμένα την εισαγωγή της δωρεάν ηλεκτρονικής επιθεώρησης των εμπορικών σημάτων, με την οποία ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος συμφωνεί.  Στην ίδια επιστολή αναφέρεται πρόσθετα ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος συμφωνεί με τη στρογγυλοποίηση των ποσών αλλά όχι με τις αυξήσεις των τελών που προτείνονται, οι οποίες, όπως αναφέρεται, θα έχουν αρνητικές συνέπειες στο χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο και θα οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος σε σχέση με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

          Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν μαζί στις 20 Δεκεμβρίου 2012 και περιλαμβάνονται στη δέσμη των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα.

          Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Κανονισμών, έτσι ώστε να αντικατασταθεί το Πρώτο Παράρτημα αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση ή στρογγυλοποίηση των τελών που αφορούν σε όλες τις διαδικασίες που διεξάγονται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και για τις εμπορικές επωνυμίες.

          Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμών, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο δεύτερος πίνακας αυτών, προκειμένου να αυξηθούν ή να στρογγυλοποιηθούν τα τέλη που αφορούν σε όλες τις διαδικασίες που διεξάγονται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

          Σκοπός των τρίτων και τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμών.

          Συγκεκριμένα, με τους υπ’ αριθμόν 3 κανονισμούς γίνεται εισήγηση για προσθήκη νέου κανονισμού στους βασικούς κανονισμούς, έτσι ώστε η ηλεκτρονική επιθεώρηση των εμπορικών σημάτων, όπως προσφέρεται από το πρόγραμμα “TMView” του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΟΗΙΜ) μέσω του διαδικτύου, να παρέχεται δωρεάν στο κοινό.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στόχος της πιο πάνω τροποποίησης είναι η αποφυγή επιβολής τέλους για επιθεώρηση του εθνικού μητρώου εμπορικών σημάτων μέσω του διαδικτύου, στα πλαίσια του προγράμματος “TMView” του ΟΗΙΜ.  Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση την πρακτική αυτή, οι χρήστες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και οι χρήστες από την Κύπρο του συστήματος “TMView” θα μπορούν μέσω του διαδικτύου να επιθεωρούν τα αντίστοιχα εθνικά μητρώα εμπορικών σημάτων.  Σημειώνεται ότι το σύστημα αυτό εγκαθιδρύεται με πρωτοβουλία του ΟΗΙΜ.    

          Με τους υπ’ αριθμόν 3 κανονισμούς επιδιώκεται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο Πίνακας Ι αυτών, προκειμένου τα τέλη που αφορούν σε όλες τις διαδικασίες για εμπορικά σήματα να στρογγυλοποιηθούν ή να αυξηθούν.  Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών εντοπίστηκαν κενά στα τέλη του νέου Πίνακα Ι.  Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο πίνακας, ο οποίος έτυχε έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιέχει όλα τα ποσά και δεσμεύτηκε όπως αποστείλει σχετική επιστολή.

          Συνακόλουθα, στάλθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών προς τα μέλη της επιτροπής επιστολή, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2013, στην οποία αναφέρονται κατά λέξη τα ακόλουθα:

          «Σε συνέχεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2013, κατά την οποία συζητήθηκαν οι πιο πάνω κανονισμοί, επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι όλες οι αυξήσεις που αναφέρονται σε τέλη παροχής κυβερνητικών υπηρεσιών συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012 και 27 Δεκεμβρίου 2012 στη βάση του επισυναπτόμενου πίνακα.  Ως εκ τούτου, τα τέλη που αναφέρονται στο προσχέδιο των κανονισμών που έχετε ενώπιόν σας θα πρέπει να συνάδουν με αυτά του πίνακα στην τρίτη στήλη με τίτλο “Προτεινόμενο από Γραφείο”.».

          Για το ίδιο θέμα στάλθηκε επίσης, στις 10 Ιανουαρίου 2013, επιστολή από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι εκ παραδρομής περιλήφθηκε και στάλθηκε ο πίνακας με την αύξηση των τελών για τα εμπορικά σήματα και ότι αυτό που ισχύει και πρέπει να εξεταστεί είναι ο επισυναπτόμενος πίνακας που ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 12 και 27 Δεκεμβρίου 2012 και εγκρίθηκε από το τελευταίο. 

          Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Πτώχευσης (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) Κανονισμών, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο πίνακας αυτών και να αναθεωρηθούν τα τέλη που εισπράττονται από τον Επίσημο Παραλήπτη.  Ταυτόχρονα, όπως προβλέπεται στους εν λόγω κανονισμούς, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους καταργούνται οι περί Πτώχευσης (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) Κανονισμοί του 2004.

          Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμών, έτσι ώστε να αυξηθούν ή να στρογγυλοποιηθούν τα τέλη που προβλέπονται στους εν λόγω βασικούς κανονισμούς.  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση, αναθεωρούνται επίσης τα τέλη για την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων εγγράφων εταιρειών που τηρούνται στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καθώς και τα τέλη για την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων εγγράφων εταιρειών που τηρούνται στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών για αιτητές από το εξωτερικό.  Σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος των περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμών του 2013 καταργούνται οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2006. 

          Σκοπός των έβδομων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Εταιρειών (Εκκαθάριση) Κανονισμών, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο δεύτερος πίνακας των εν λόγω κανονισμών και να αναθεωρηθούν τα τέλη που εισπράττονται από τον Επίσημο Παραλήπτη στις περιπτώσεις εκκαθάρισης εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

          Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για τους πιο πάνω κανονισμούς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η προσπάθεια για αναθεώρηση των τελών ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης, καθώς στις πρόνοιες του μνημονίου της τρόικας περιλαμβάνεται και πρόνοια για αύξηση τελών.  Σύμφωνα με την ίδια, το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να εισηγηθεί την αναθεώρηση συγκεκριμένων τελών, με πρώτιστο κριτήριο για αυτή την επιλογή τη μη αναθεώρηση των τελών αυτών τα τελευταία πέντε χρόνια.  Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε η ίδια, η αναθεώρηση των τελών αυτών κυμαίνεται σε ποσοστό 17% με 20%, που αποτελεί δέσμευση βάσει των προνοιών του μνημονίου της τρόικας.  Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι με τη συνολική αναθεώρηση των τελών, που σκοπείται στα πλαίσια της ευρύτερης δημοσιονομικής εξυγίανσης, υπολογίζεται αύξηση των εσόδων του κράτους ύψους €40 εκατομ. 

          Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ δήλωσε, τοποθετούμενος επί των πιο πάνω προτεινόμενων κανονισμών, ότι διαφωνεί με οποιεσδήποτε αυξήσεις, διότι δε συνάδουν με την πολιτική για ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

          Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής απασχόλησε η σε ορισμένες περιπτώσεις αύξηση επιμέρους τελών τα οποία περιλαμβάνονται στους πιο πάνω κανονισμούς η οποία ξεπερνά το 17% έως 20%, ποσοστό το οποίο αποτελεί δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της τρόικας.  Επιπρόσθετα, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη όπως καταθέσει σχετικούς συγκριτικούς πίνακες στους οποίους να αναφέρονται τα έσοδα του κράτους από τα υφιστάμενα τέλη, καθώς και τα έσοδα του κράτους που θα προκύψουν από τις αυξήσεις στα τέλη που περιλαμβάνονται στους υπό έγκριση κανονισμούς.  Τα στοιχεία αυτά ακόμη αναμένονται.   

          Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.  

           

 

 

 

15 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων